۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

لیست قبولی رتبه های کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره سال 1397

لیست قبولی رتبه های کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره سال 1397 - بالاترین آمار قبولی

 

1) شهاب مهدیان   روانشناسی بالینی-بهشتی

2) سپیده سبحانی   روانشناسی بالینی-بهشتی

3) زاهده پیروی   روانشناسی بالینی-بهشتی

4) شکوفه تمدی  مشاوره خانواده-شهید بهشتی

5) خانم حسینی نیا   توان بخشی - شهید بهشتی

6) معصومه فکور   روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

7) عاطفه جوزی پور  روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

8) عاطفه جوزی پور  روانشناسی عمومی- آزاد واحد الکترونیک

9) خانم الصایغ   روانشناسی بالینی-پردیس بهشتی

10) سمیه سعیدا   روانشناسی بالینی-پردیس بهشتی

11) محمد برزگری  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان-پردیس بهشتی

12) خانم پیروی  روانشناسی بالینی-بهشتی

13) زهرا روحی  مشاوره خانواده-شهید بهشتی

14) زهرا روحی   مشاوره خانواده – علوم تحقیقات

15) یاسمن جعفری  مشاوره اموزشی– علوم تحقیقات

16) فاطمه صالحی   مشاوره خانواده – علوم تحقیقات

17) فاطمه صالحی   مشاوره خانواده – دانشگاه رفاه

18) زهرا تیرآور   روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

19) آقای حبیبی  روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

20) ریحانه نعمتی   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران

21) الهام مدنی  روانشناسی تربیتی-شهید بهشتی مجازی

22) زهرا تیرآور  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

23) شهلا حسین پور  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

24) خانم حسینی نیا   مشاوره- علوم تحقیقات

25) ملیکه منبتی   مشاوره- علوم تحقیقات

26) سلیم جوهری  روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

27) نازیلا اقبال  مشاوره خانواده-علامه

28) مریم تیموری  مشاوره خانواده- علامه

29) مریم مولوی زاده  سنجش و اندازه گیری-علامه

30) زیور عیسی پور  مشاوره مدرسه- علامه

31) خانم  آکو  مشاوره-علامه

32) شراره سام   روانسنجی- علامه

33) خانم پناهی فر  روانشناسی عمومی-علامه

34) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی عمومی-علامه

35) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

36) مریم تیموری  مشاوره-علامه

37) خانم سیادتی   روانشناسی بالینی-علامه

38) خانم سیادتی   روانشناسی بالینی-تهران مرکز

39) زهرا زارع   روانشناسی تربیتی-علامه

40) پریا خواجه بیگی  روانشناسی تربیتی-علامه

41) عطیه صنیعی   روانشناسی تربیتی-علامه

42) عطیه صنیعی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

43) هانیه رضاییان  روانشناسی تربیتی-علامه

44) خانم سمیعی  روانشناسی تربیتی-علامه

45) خانم سمیعی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

46) مینو حسینی  روانشناسی تربیتی-علامه

47) مینو حسینی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

48) سحر طاهری  روانشناسی تربیتی-علامه

49) سحر طاهری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

50) مینو سادات حسینی   روانشناسی تربیتی-علامه

51) مینو سادات حسینی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

52) مریم مولوی زاده  سنجش و اندازه گیری-علامه

53) فرانک موسوی   روانشناسی کودکان استثنائی- علامه

54) متینه مهدی زاده  مشاوره شغلی-علامه

55) هانیه مرادی اقبال   علوم تربیتی آموزش پرورش ابتدایی- علامه

56) پریسا فرات یزدی   مشاوره خانواده- پردیس علامه

57) الهام شمس تبریزی  روانشناسی عمومی- پردیس علامه

58) سمیرا سادانی  روانشناسی عمومی- پردیس علامه

59) شکوفه عباس کمردی  مشاوره مدرسه- بهشتی

60) سمیرا سادانی  روانشناسی بالینی- تهران جنوب

61) پروین رضایی  روانشناسی عمومی- تهران جنوب

62) بهناز نصیرزاده  روانشناسی تربیتی-پردیس علامه طباطبایی

63) بهناز نصیر زاده  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

64) منیژه نورمحمدی   روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

65) منیژه نورمحمدی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی خاتم

66) فرح کشوری  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

67) الهام شمس تبریزی  روانشناسی بالینی- رودهن

68) پریسا فرات یزدی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

69) سلاله زمانی  روانشناسی بالینی-خوارزمی

70) زینب قاسم زاده  روانشناسی عمومی-خوارزمی

71) الهام بختیاری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

72) فائزه کیادربندسری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

73) الهام بخت   روانشناسی عمومی-خوارزمی 

74) آقای عرب گری  روانشناسی بالینی-خوارزمی

75) آقای غرب گری  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

76) زینب سبوحی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی

77) پردیس نجفی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی

78) پردیس نجفی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

79) خانم حسینی   روانسنجی-شبانه علامه

80)  حسابی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی و روانشناسی تربیتی علوم پزشکی

81) طاهر جهانی   روانشناسی عمومی-خوارزمی

82) غزل عسگری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

83) مینا کاظم زادگان   مشاوره خانواده-خوارزمی

84) افسانه نوری  مشاوره خانواده-خوارزمی 

85) افسانه نوری  مشاورخانواده-علوم تحقیقات 

86) سارا سادات پورحسینی  مشاوره خانواده-خوارزمی

87) سارا سادات پورحسینی مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

88) مهتاب غلامی   مشاوره شغلی-خوارزمی

89) مریم قطبی   روانشناسی بالینی- پردیس خوارزمی

90) خانم نانگیر  روانشناسی بالینی-خوارزمی 

91) ثمره میرکیا  روانشناسی عمومی- پردیس تهران

92) مره میرکیا  روانشناسی بالینی-تهران غرب

93) روش طلب  روانشناسی عمومی- پردیس تهران

94) روش طلب  روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

95) خانم نصیری   روانشناسی تربیتی- پردیس تهران

96) احسان احمدیان  مدیریت اموزشی-پردیس تهران

97) ویدا خان  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

98) خانم غنی  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

99) هاشمیان  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

100) هاشمیان  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

101) زهرا زمان پور   روانشناسی عمومی- پردیس بهشتی

102) اسیه زارع  روانشناسی عمومی- پردیس بهشتی

103) اسیه زارع  .روانشناسی بالینی-  ازاد تهران مرکز

104) زهرا زمان پور   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

105) خانم خاکساری  روانشناسی تربیتی- پردیس بهشتی

106) خانم خاکساری  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

107) سمانه شاه علی   روانشناسی تربیتی- پردیس بهشتی

108) سمانه شاه علی   روانشناسی بالینی- رودهن

109) امیرحسین فیضی   روانشناسی شناختی- روزانه سمنان

110) شهلا محمدی   روانشناسی بالینی-سراسری کاشان

111) شهلا محمدی   روانشناسی بالینی- وزارت بهداشت

112) ویدا خان  روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

113) هدی حیدری   روانشناسی تربیتی- الزهرا

114) منصوره شریفی  روانشناسی بالینی-الزهرا

115) الهام جعفری  روانشناسی عمومی-الزهرا

116) الهام جعفری   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

117) اندیشه جعفری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی قزوین

118) عادله صالحی   روانشناسی تربیتی- الزهرا

119) هدی دهقان  مشاوره خانواده- الزهرا

120) رقیه سلیمانی  مشاوره خانواده-الزهرا

121) سحر محسنی  مشاوره خانواده-الزهرا

122) سحر محسنی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

123) افسانه اقاخانی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

124) خانم دهقان  مشاوره خانواده-الزهرا

125) خانم دهقان  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

126) مهریار زمانی   روانشناسی عمومی- سراسری قم

127) خانم مقامی   روانشناسی تربیتی-سراسری قم

128) خانم مقامی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

129) خانم بابا زاده   روانشناسی کودکان استثنائی-علوم تحقیقات

130) مهریار زمانی   روانشناسی بالینی- آزاد آمل

131) وجیهه احمدیان   روانشناسی مثبت گرا-غیر انتفاعی قم

132) اکرم دوستدار عربی   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی قم

133) الهام جعفری   روانشناسی عمومی- الزهرا

134) الهام جعفری   روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

135) مهری عرب   روانشناسی تربیتی- الزهرا

136) مهری عرب  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

137) هدی حیدری  روانشناسی تربیتی- الزهرا

138) کوثر شیرزاد   روانشناسی عمومی- الزهرا

139) سارا احمدی مجد   علوم شناختی-دانشگاه تهران

140) مجتبی امیری  روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

141) لیلا غارثی فرد   روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

142) سلیمه محفوظی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

143) خانم موسوی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

144) سارا زحمتکش   روانشناسی عمومی- دانشگاه تهران

145) سارا زحمتکش   روانشناسی بالینی- رودهن

146) سمانه موسوی  روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

147) اعظم میرده ارباب   روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران

148) خانم شیوا پناهی ابوذر  روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران

149) ریحانه نعمتی   روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران  

150) سمیرا شهرزاد  روانشناسی تربیتی- دانشگاه شهیدرجایی

151) فاطمه جوادی   روانشناسی تربیتی-شهید رجایی

152) سونیا نجفی  روانشناسی تربیتی-شهید رجایی

153) فرزان کریمی   روانشناسی عمومی- تربیت مدرس

154)  آروان   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

155) میلاد محمدی   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

156) مرضیه رامیشانی   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

157) مرضیه رامیشانی   روانشناسی بالینی- آزاد همدان

158) میلاد محمدی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

159) نیلوفر نازبر  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

160) ماه نسا کریمی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

161) خانم فرزان   روانشناسی عمومی-سراسری لرستان 

162) خانم فرزان  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

163) شفیقه رسولیان   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

164) شفیقه رسولیان   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی محمودآباد

165) تارا قاجار  روانشناسی تربیتی- سراسری مشهد

166) سپیده اسدی   روانشناسی بالینی- تبریز  

167) آرزو افصحی   روانشناسی عمومی- بین الملل قزوین

168) گنجی    روانشناسی تربیتی-سراسری ساری

169) محمود اکبری   روانشناسی بالینی-شاهد تهران

170) مهدیه نعمتی   روانشناسی بالینی-شاهد تهران

171) مهدیه نعمتی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات 

172) مریم فائقی   روانشناسی تربیتی- سراسری فردوسی

173) تارا قاجار  روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

174) زهرا زورقین  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

175) خانم بقلانی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

176) خانم بقلانی  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی یزد

177) ژیلا واحدپرست   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

178) ژیلا واحدپرست   روانشناسی مثبت گرا- پیام نور سمنان

179) پروین عراقی  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی یزد

180) پروین عراقی   روانشناسی بالینی- آزاد لاهیجان 

181) خانم خادع   مشاوره- تهران مرکز

182) زهرا زورقین   روانشناسی عمومی-ازاد قم

183) مسعود نیا  مشاوره خانواده-ازادقم

184) زهره رکعه ای   روانشناسی عمومی-ازاد قم

185) نفیسه یوسفی   روانشناسی بالینی-ازاد قم

186) زهره رکعه ای   روانشناسی مثبت گرا- غیرانتفاعی قم

187) لیلی اسماعیلی  روانشناسی عمومی-ازاد قم

188) مهسا قره داغی   روانشناسی عمومی- سراسری تبریز

189) نازنین سادین  روانشناسی عمومی-سراسری کازرون

190) نازنین سادین  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

191) خانم حسن نژاد   روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

192) پریسا صحت بخش پیله رود روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

193) پریسا صحت بخش پیله رود روانشناسی بالینی-آزاد اسلامشهر

194) ستاره زرچینی  روانشناسی بالینی-آزاد اسلامشهر

195) ستاره زرچینی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی قم

196) ساناز اکرمی  روانشناسی عمومی- پیام نور اسلامشهر

197) ساناز اکرمی   روانشناسی بالینی-رودهن

198) معین غنی زاده  روانشناسی بالینی-رودهن

199) معین غنی زاده  روانشناسی بالینی-پردیس شیراز

200) الهام کریمی  روانشناسی بالینی-رودهن

201) الهام کریمی  روانشناسی بالینی- غیرانتفاعی ساوه

202) ساحل صفایی   روانشناسی کودک و نوجوان- سراسری علم و هنر یزد

203) علیرضایی  روانشناسی کودک و نوجوان- سراسری علم و هنر یزد

204) سجاد علیرضایی  روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

205) راضیه حیدری  روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

206) راضیه حیدری  روانشناسی بالینی-ازاد کرج

207) خانم بکاد  روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

208)  خزلی   روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

209) فاطمه مراد گلی  روانشناسی عمومی-سراسری سمنان 

210) عادل کلهر  روانشناسی اسلامی- سراسری قرآن و حدیث

211)  فاطمه مراد گلی  روانشناسی بالینی-ازاد تهران جنوب

212) ساحل صفایی  روانشناسی بالینی- رودهن

213) آقای آذریون  روانشناسی بالینی- رودهن

214) آقای آذریون   روانشناسی عمومی-شبانه تبریز

215) فاطمه افتاده   روانشناسی بالینی- رودهن

216) ندا طوافیان  روانشناسی عمومی-سراسری یزد

217) اعظم سیف ا...ی   زوانشناسی  عمومی -روزانه اردبیل

218) یوسف اسکندر نیا  زوانشناسی بالینی-سراسری اردبیل

219) مطهره میرشکاری  روانشناسی عمومی-روزانه شیراز

220) معرفت خواه  روانشناسی تربیتی-سراسری شیراز

221) معرفت خواه   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

222) سیده فاطمه محجلین  روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

223) منصور ابوالحسنی  مشاوره موسسه-آزاد شیراز

224) مهسا کریمیان   روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

225) آقای اهرابی   روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

226) ندا طوافیان  روانشناسی بالینی- رودهن

227) نرگس عاملی  مشاوره خانواده- سراسری گرگان

228) نرگس عاملی  مشاوره خانواده- رودهن

229) نازنین رحیم زاده  مشاوره خانواده- رودهن

230) فاطمه شهبازی    روانشناسی بالینی-ساری

231) فاطمه شهنواز   روانشناسی عمومی-سراسری ساری

232) فاطمه شهنواز   روانشناسی عمومی-تهران شمال

233) مریم کوهی  روانشناسی تربیتی-تهران شمال

234) پریسا طاهری پور  روانشناسی عمومی-سراسری رشت

235) خانم سرداری کبیر   روانشناسی عمومی-رشت

236) پریسا طاهری پور  روانشناسی بالینی- آزاد اصفهان

237) صغری شوندی  روانشناسی بالینی- سراسری خمین

238) زهرا شفیعی  روانشناسی بالینی-خمین

239) الهام فطرس   روانشناسی بالینی-خمین

240) فرشته بیات   مشاوره خانواده-ازاد خمین

241) فرشته بیات  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی سبزوار

242) لیلا غارثی فرد  روانشناسی بالینی- بالینی آزاد شیراز

243) مریم امینی   روانشناسی تربیتی-علوم پزشکی

244) لیلا بیداری   روانشناسی تربیتی-علوم پزشکی

245) سمیه قمری حسابی  ر وانشناسی تربیتی- علوم پزشکی

246) سمیه قمری حسابی   روانشناسی تربیتی-خوارزمی

247) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

248) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

249) مجید اوصانلو   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

250) مجید اوصانلو   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی قم

251) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

252) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

253) هما پازارگادی  روانشناسی عمومی- علم و فرهنگ 

254) هما پازارگادی  روانشناسی بالینی- تهران غرب

255) الهام بخش بخش   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

256) ایدا دهقانی   مشاوره خانواده-علم و فرهنگ

257) خانم تقدیمی   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

258)  ارزو افشار   روانشناسی بالینی- سراسری زنجان

259)  ارزو افشار   روانشناسی عمومی- ازاد زنجان

260) الهام زرگران   روانشناسی عمومی-  سراسری زنجان

261) الهام زرگران   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

262) ارزو افشار   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی تاکستان

263) فاطمه اردستانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

264) رویا حدیدی  مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

265) محبوبه کاویانی نسب   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

266) محبوبه کاویانی نسب   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

267) سمیه کریمی   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

268) سمیه کریمی   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

269) خانم اردستانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

270) سهیلا فارجی   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

271) سهیلا فارجی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

272) زکیه افشار  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

273) زکیه افشار  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

274)  سمیه مهرگان   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

275) سمیه مهرگان  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

276) رویا حدیدی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

277) ثمین راست گفتار  مشاوره خانواده- غیر انتفاعی رفاه

278) لطیفی    روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی رفاه

279) لطیفی  روانشناسی عمومی-تهران شمال

280) غنی ابادی   مشاوره خانواده- غیر انتفاعی رفاه

281) غنی ابادی   مشاوره خانواده-تهران شمال

282) سارا الطافی سرپوش   مشاوره خانواده-تهران شمال

283) نسیم طاهری   مشاوره خانواده-تهران شمال

284) نسیم طاهری   مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

285) فرناز حمیدپور   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

286) فاطمه رضایی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

287) فاطمه رضایی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی رفاه

288) خانم اذربانی  روانشناسی عمومی-روزانه بین الملل قزوین

289) مصطفی مرادپور  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی گلستان

290) علیخانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی گلستان

291) علیخانی  روانشناسی بالینی- ازاد سمنان 

292) عایشه گلشنی   روانشناسی بالینی- ازاد سمنان 

293)  مژگان مشعوف  روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی سمنان

294) عاطفه امیری   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی سمنان

295) آقای قبادزاده  روانشناسی عمومی-روزانه سمنان

296) زهرا اسماعیلی   روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ساری

297) زهرا اسماعیلی   روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ساری

298) فاطمه خاکساری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

299) خانم منفرد  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

300) حسین پور   روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

301) ژیلا طاهری   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

302) سیادتی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

303) سیادتی   روانشناسی تربیتی-پیام نورتهران جنوب

304) خانم خلج   روانشناسی عمومی-پیام نور تهران

305) علی خانی   روانشناسی عمومی-پیام نورتهران جنوب

306) خانم خلج   روانشناسی بالینی- ازاد اسلامشهر

307) ارزو واثقی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

308) حامد هلاکویی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

309) مریم وادی خیل   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

310) مریم وادی خیل  مشاوره خانواده-پیام نور مرکز قزوین

311) حلیمه کاتبی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

312) فاطمه خاکساری   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

313) مریم کری بند   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

314) معصومه مقامی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

315) معصومه مقامی  روانشناسی تربیتی-سراسری قم

316) زهرا قرنی   روانشناسی تربیتی-سراسری قم

317) خانم اسماعیلی  روانشناسی عمومی-ازاد قم

318) فاطمه علی محمدی  روانشناسی بالینی-ازاد قم

319) الهام رحیمی   مشاوره توانبخشی-علوم تحقیقات

320) سمیر اکرامی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

321) خانم هدایتی    روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

322) مرضیه فراهانی    مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

323) زهرا جای باش   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

324) سونیا صیدی   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

325) سونیا صیدی   مشاوره خانواده- غیر انتفاعی خاتم

326) نیلوفر نقاش   روانشناسی بالینی- الزهرا

327) نیلوفر نقاش   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

328) انسیه گلستانی زاده  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

329) فاطمه صدرالدین  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

330) ملیحه پازوکی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

331) ملیحه پازوکی  روانشناسی بالینی-اردبیل

332) الناز اکبری مرنی   روانشناسی بالینی-اردبیل

333) خانم بهشتی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

334) خانم بهشتی   مشاوره خانواده- غیرانتفاعی خاتم

335) زهرا خیری پور  مشاوره خانواده-تهران مرکز

336) زهرا خیری پور    مشاوره خانواده-خاتم

337) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

338) شیلان صابوناتی   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

339) خانم موسوی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

340) خانم کاظمی  مشاوره توانبخشی-علوم تحقیقات

341) خانم طاعی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

342) زهرا علی غنی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

343) مریم هروی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

344) زینب اشراقی  روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

345) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

346) حسین سلیمانی   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

347) لیلا پناهی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

348) مریم هروی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

349) مریم هروی   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی رفاه

350) عطیه سمیعی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات 

351) عاطفه قنبری نیکو   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

352) کیمیا فرهمند   روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

353) سحر سلطان زاده  روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

354) لیلا محمدی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

355) حمیده قیومی   مدیریت فرهنگی- علوم تحقیقات

356) الهام شهسواری  روانشناسی کودکان –علوم تحقیقات

357) مرضیه شرکت اول  اموزش وپرورش-علوم تحقیقات 

358) خانم خواجه مهریزی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

359) زهرا جای باش  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

360) خانم دریادل   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

361)  معصومه معین  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

362)  اکرم سلوکی   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

363) خانم محمد زاده  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

364) مینا زارع  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

365) سحر فراهانی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

366) سحر فراهانی  روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی یزد

367) خانم فراهانی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

368) ماه رخ داوودی   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

369) خانم برنده   روانشناسی تربیتی-ازاد گرمسار

370) الهه حسنی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

371) خانم جعفری  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

372) ندا محمدی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

373) نسرین پاشنا  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

374) نسرین پاشنا  روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی کاشان

375) سحر فراهانی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

376) سحر فراهانی  روانشناسی عمومی-علم و هنر یزد

377) کیمیا فرهمند  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی محمود آباد

378) زهرا خوب بخت   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

379) مهناز اشوری  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

380) لیلا محمدی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

381) ماهرخ سعادتی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

382) خانم  کرمی   روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

383) حوریه معصومی راد  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

384) مرضیه فراهانی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

385) فروز هاشمی زاده  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

386) محمد مهدی کشوری  شخصیت- علوم تحقیقات

387) حوریه معصومی راد  مشاوره خانواده- دانشگاه خاتم

388) خانم وقفی نژاد  روانشناسی کودکان استثنائی-علوم تحقیقات  

389) محمد حلاجی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

390) محمد حلاجی  مشاوره خانواده- علوم بهزیستی

391) الهه میرابیان   روانشناسی بالینی-علوم پزشکی

392) سپیده صفا  روانشناسی بالینی- علوم پزشکی

393) فاطمه اریایی   روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

394) مینا فیضی زاده روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

395) مینا فیضی زاده روانشناسی بالینی- تهران جنوب

396) خانم شولکی   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

397) خانم قنبری  روانشناسی تربیتی-ازاد ساوه

398) فاطمه فطرتی   روانشناسی تربیتی-ازاد ساوه

399) خانم اشتری   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

400) میترا شهبازی  روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

401) زینب پورکیانی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

402) مهری حمزه ئی   روانشناسی بالینی دانشگاه یزد

403) مهری حمزه ئی   روانشناسی بالینی-رودهن

404) فاطمه جاسبی   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

405) معصومه محمدی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

406) خانم هروی   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

407) زهرا فراهانی جوکار   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

408) مریم طالبی  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

409) خانم حسنی نیا  روانشناسی شخصیت – تهران جنوب

410) پردیس فرزان  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

411) پردیس فرزان  روانشناسی عمومی-شبانه خرم اباد 

412) سیمین مرادی مقدم   مشاوره- تهران جنوب

413) شقایق ممنون  مشاوره خانواده-تهران جنوب  

414) شقایق ممنون  مشاوره خانواده- دانشگاه رفاه

415) فرهاد نیک پیمای بارک سرایی مشاوره خانواده-تهران جنوب  

416) خانم بزرگی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

417) خانم بزرگی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی رفاه

418) خدیجه محمدی پور   مشاوره خانواده-تهران جنوب  

419) زهرا نیلاشی   مشاوره خانواده-تهران جنوب

420) حبیبه عبدالهی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

421) مهنوش نجفی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

422) ایمان حقیقی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

423) سمیرا احمدخانی  مشاوره خانواده- تهران شمال

424) شادی آقاپور   مشاوره خانواده- تهران شمال 

425) راضیه دستانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

426) سهیلا غنی آبادی   مشاوره خانواده- تهران شمال

427) لیلا رهبر   روانشناسی تربیتی-تهران شمال

428) مریم جلیلی   مشاوره-تهران شمال

429) امید رزاقی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

430) خانم پیشکار  مشاوره خانواده-تهران شمال

431)  سارا الطافی سرپوش  مشاوره خانواده-تهران شمال

432) آمنه گل علیپور   روانشناسی عمومی-تهران شمال

433) لیلا عبدا..ی نودهی  روانشناسی عمومی-تهران شمال

434) سمیه غفوری  روانشناسی شخصیت- تهران شمال

435) مستانه حبیبی  روانشناسی شخصیت- تهران شمال

436) خانم سلیمانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

437) مریم ژیانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

438) فاطمه صفری  مشاوره- تهران جنوب

439) لیلا سعیدی راد  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

440) حمیدرضا سلیمی   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

441) فریده امیری   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

442) خانم متولی  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

443) نسیم خضرایی نظم   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

444) نسیم خضرایی نظم  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

445) مهرداد شمس  روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

446) زهرا نیلاشی  مشاوره خانواده-تهران جنوب

447) الهام زرگران  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

448) خانم حسین زاده   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

449) مینا فیضی زاده   روانشناسی بالینی- سراسری ساوه

450) مینا فیضی زاده   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

451) میمنت روشنی   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

452) سعید اسماعیلی   مشاوره-تهران جنوب

453) خانم عقیلی  روانشناسی شخصیت- تهران جنوب

454) صبریه سواری   مشاوره خانواده-تهران مرکز

455) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده- تهران مرکز

456) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی اصفهان

457) فاطمه فرهادی   مشاوره خانواده- تهران مرکز

458) خانم کریمی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

459) سمیه کریمی خالدی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

460) اعظم حسنی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

461) زینب گودرزی  روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

462) مهناز وفادار  روانشناسی عمومی-تهران مرکز  

463) نجمه استوار    روانسنجی-تهران مرکز

464) خانم نظرخوانی   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

465) زهرا اصغری   مشاوره خانواده-تهران مرکز

466) خانم زرگر    روانشناسی صنعتی و سازمانی-تهران مرکز

467) زهرا شیواپور  روانشناسی صنعتی و سازمانی-تهران مرکز

468) زهره تاجیک    روانشناسی عمومی-تهران مرکز

469) میترا علی محمدی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

470) پانته آ بخشنده   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

471) ازیتا باقری  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

472) شقایق توتونچی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

473) خانم محمدکاظمی   روانشناسی تربیتی-تهران مرکز

474) خانم محمدکاظمی   روانشناسی تربیتی-شبانه کاشان

475) میترا علی محمدی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

476) حداد فرشی   روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

477) سمیه بیکران  مشاوره خانواده-تهران مرکز

478) نرگس سبزی   مشاوره خانواده-تهران مرکز

479) خانم دهقان  مشاوره خانواده-تهران مرکز

480) فریناز رفیعی زاده   مشاوره خانواده-تهران مرکز

481) لیلا علی نیا   مشاوره خانواده-تهران مرکز

482) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده-تهران مرکز

483) مهسا حمیدی   شخصیت- تهران مرکز

484) خانم ابراهیمی  شخصیت- تهران مرکز

485) خانم احدی   توان بخشی - تهران مرکز

486) فاطمه دانشمند  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

487) معصومه رستمی  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

488) خانم پرویزی  روانشناسی بالینی-تهران مرکز

489) خانم پورشیرازی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

490) خانم احمدیان   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

491) یاسمین زائری   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

492)  یاسمین زائری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی علم و هنر یزد

493) خانم پورشیرازی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی آبیک

494) فائزه اب نیکی فر  روانشناسی بالینی-تهران غرب

495) خانم لاهیجانی   روانشناسی بالینی-تهران غرب

496) نیوشا توانا    روانشناسی عمومی-تهران غرب

497) رقیه علیزاده   روانشناسی عمومی-تهران غرب

498) فاطمه قادری نیکو   روانشناسی عمومی-تهران غرب

499) سبا علی اکبری   مدیریت آموزشی- تهران غرب

500) سکینه رستم زاده  مشاوره خانواده-تهران غرب

501) سمیه حکیم زاده   مشاوره خانواده-تهران غرب

502) محدثه امیدی   روانشناسی بالینی-تهران غرب

503) خانم عابدی    روانشناسی بالینی-تهران غرب 

504) فاطمه موحد    روانشناسی بالینی-تهران غرب

505) زهرا بردن   مشاوره خانواده-تهران غرب

506) فاطمه شاه پسندی  روانشناسی بالینی-رودهن

507) میلاد عباسی   روانشناسی بالینی-رودهن

508) محبوبه قاسمی نژاد   روانشناسی بالینی-رودهن

509) فرحناز صادقپور   روانشناسی بالینی-رودهن

510) خانم مهرپور    روانشناسی بالینی-رودهن

511) زهره فتحی   روانشناسی بالینی-رودهن

512) میعاد عسگری  روانشناسی بالینی-رودهن

513) محمدمهدی بهمن ابادی   مشاوره خانواده-رودهن

514) زینب فرامرزی  روانشناسی بالینی-رودهن

515) خانم عادل  روانشناسی عمومی- رودهن

516) خانم عادل    روانشناسی بالینی-غیر انتفذاعی ساوه

517) اسماء قزوینه  روانشناسی عمومی- رودهن

518) مینا طباطباییان   روانشناسی عمومی- رودهن

519) نیلوفر حجاری زاده   مشاوره خانواده-رودهن

520) سارا بخشی    روانشناسی عمومی- رودهن

521) فاطمه کریمی تابش  روانشناسی عمومی- رودهن

522) سمیه حنیفه   روانشناسی عمومی- رودهن

523) پریسا حاج هاشمی   روانشناسی عمومی- رودهن

524) زهرا نعیمی    روانشناسی عمومی- رودهن

525)  رویا توکلی   روانشناسی تربیتی-رودهن

526)  خانم راد    روانشناسی تربیتی-رودهن

527) بهنوش رهبری  روانشناسی تربیتی-رودهن

528) خانم حقیقی   روانشناسی تربیتی-رودهن

529) سلطان پور    روانشناسی تربیتی-رودهن

530) آقای کاظم زاده  مشاوره خانواده-ازاد رودهن

531) عظیمی   مشاوره خانواده-ازاد رودهن

532) عظیمی    مشاوره خانواده-غیر انتفاعی گرگان 

533) سمیه مراد زاده  روانشناسی بالینی-رودهن 

534) محمد اذریون    روانشناسی بالینی –ازاد رودهن

535) خانم مدرسی   روانشناسی عمومی- رودهن

536) الهام کریمی    روانشناسی بالینی-رودهن

537) علی اصغر فیاضی   روانشناسی بالینی-رودهن

538) فرشته طاری   روانشناسی بالینی-رودهن

539) هانیه اسماعیلی  روانشناسی بالینی-رودهن

540) سعیده جلالی    روانشناسی بالینی-رودهن

541)  هاجر دولتی فر   روانشناسی بالینی-رودهن

542) پریسا میرعیسی خانی   روانشناسی بالینی-رودهن

543) علیرضا شفیعی  روانشناسی بالینی-رودهن

544) طاهره آقا بابایی    مشاوره مدرسه-رودهن

545) خانم بابایی   مشاوره مدرسه-رودهن

546) خانم امیدوار    مشاوره-رودهن

547) فاطمه محمدی   روانشناسی بالینی-رودهن

548) فاطمه محمدی   روانشناسی بالینی -کودک و نوجوان غیرانتفاعی یزد

549) شروین عطایی  روانشناسی بالینی-رودهن

550) شروین عطایی   روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

551) عاطفه دی ثنا   مشاوره- رودهن

552) مهسا الیاسی  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان- سراسری تبریز

553) مهسا الیاسی   روانشناسی بالینی-رودهن

554) مهدوی   روانشناسی بالینی-رودهن

555) نیلوفر حجاری زاده   مشاوره خانواده-رودهن

556) حدیثه باباخانلو    روانشناسی بالینی-رودهن

557) زهره نور ابادی   روانشناسی بالینی-رودهن

558) فرحناز موسی لاهرودی   روانشناسی بالینی-رودهن

559) افسانه جهانیان   مشاوره-رودهن

560) افشین اسماعیلی   روانشناسی بالینی-رودهن

561) پریسا الکامی   روانشناسی بالینی-رودهن

562) بهرام کریمی   روانشناسی بالینی – تنکابن

563) پریسا کیانی فر    روانشناسی بالینی-تنکابن

564) سمیه صاحبی    مشاوره- تنکابن

565) شهیره  میرمطلبی   روانشناسی بالینی-آشتیان

566) خانم یزدی   روانشناسی بالینی-آشتیان

567) رمضانی   روانشناسی بالینی-آشتیان

568) نازگل درویش   روانشناسی عمومی-ازاد بویین زهرا

569) حوریه ادیبیان    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

570) الهام محمدخانی    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

571) خانم افسری   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

572) نیلوفر لطفی    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

573) آرزو  معصومیان  روانشناسی بالینی- ازاد کرج

574) اقای مهدوی   روانشناسی صنعتی سازمانی- ازاد کرج

575) راضیه جنتی   روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

576) الهه نظری زاده    روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

577) الهه نظری زاده    روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی قزوین

578) خانم خادمان   روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

579) زهرا دفاعی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

580) خانم ادب جو   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

581)  خانم خوش لهجه  روانشناسی بالینی-ازاد کرج

582) خانم رضوی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

583) مریم ثاربانی    روانشناسی بالینی-ازاد کرج

584) ثریا مقدمی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

585) ثریا مقدمی    روانشناسی عمومی- قزوین

586) سارا فتح ابادی پور   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

587) خانم عجبی    روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

588) خانم لطفی   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

589) خانم دورقی    مشاوره مدرسه-ازاد کرج

590) مارال مقصودی   روانشناسی بالینی-پیام نور کرج

591) خانم صحیح نسب  روانشناسی عمومی-پیام نور کرج

592) خانم صحیح نسب   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

593) اکرم محمدی   روانشناسی عمومی-ازاد قم

594) پرستو اختیاری   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

595) اعظم رضوانی    روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

596) خانم بوادی   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

597) اعظم رضوانی    روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

598) شیلا قیصری    روانشناسی عمومی-ازاد ورامین

599) زهرا علی رحمی   روانشناسی تربیتی-پیام نور ورامین

600) خانم اقایان   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

601) خانم کرمی   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس 

602) خانم مختاری   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

603) غزال رضایی   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

604) محمد بهاری  روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

605) محمد بهاری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی فریدون کنار

606) لیلا نورمحمدی   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

607) خانم نوروزی نیا   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

608) قاسمی زاده    روانشناسی تربیتی- ازاد ساوه

609) زهرا قنبری    روانشناسی تربیتی- ازاد ساوه

610) خانم عباسی    روانشناسی بالینی-ازادقزوین

611) رقیه رزمی    روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

612) مژگان واثیان    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

613) خانم معین   روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

614) فرشته سویزی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

615) خانم کمالو   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

616) اکرم صبری   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

617) خانم جاهدی   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

618) خانم پاشنا    روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

619) خانم کاظم نژاد  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

620) مریم امیرفریار  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

621) خانم پاشنا    روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی کاشان

622) فاطمه نظیفی    روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی کاشان

623) سکینه خانی    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

624) مینا حسنی    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

625) خانم رضویان   روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

626) مینا حسنی    روانشناسی عمومی -پاکدشت

627) لیلا عزیزی    روانشناسی عمومی- گرمسار

628) هما مجتهدسلیمانی  مشاوره خانواده- ادیبان گرمسار

629) خداکرمی   مشاوره خانواده- ادیبان گرمسار

630) خانم فتحعلیان   روانشناسی تربیتی- ازاد گرمسار

631) خانم براتی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

632) الهه ناز پورمحمدتقی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

633) محسن یوسفی مجد  روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

634) زهرا لطیفی  روانشناسی عمومی- دانشگاه رفاه

635) شراره امیدی  مشاوره خانواده-ازاد ابهر

636) فریبا آهنگرانی  روانشناسی مثبت گرا -ازاد ابهر

637) مهدی صالحی   روانشناسی عمومی- ازاد ابهر

638) طیبه سرلک  روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

639) ناهید حبیب پور    روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

640) نوبخت   روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

641) نسرین میرزایی   مشاوره-ازاد فارس

642) رسولی    روانشناسی عمومی-ازادفسا

643) حمیده دمیرچلو   مشاوره خانواده- ازاد اراک

644) زینب تاجر زراعت  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

645) محدثه بوالحسنی  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

646) سپیده جعفریان   روانشناسی تربیتی-ازاد اراک

647) محبوبه حاج محمدحسن  روانشناسی تربیتی-ازاد اراک

648) منیژه گلچین   مشاوره خانواده- ازاد اراک

649) رویا صمدی   روانشناسی بالینی-ازاد اراک

650) مژده جویلی   روانشناسی عمومی-آزاد مازندران

651) مژده جویلی  روانشناسی عمومی-بندر گز

652) مریم طبسی   روانشناسی بالینی-ازاد چالوس

653) محبوبه احمدی  روانشناسی بالینی-ازاد املی

654) اقای حدادیان  روانشناسی بالینی-ازاد املی

655) ریحانه امینیان  روانشناسی بالینی-ازاد املی

656) محبوبه احمدی   روانشناسی بالینی- ازاد املی

657) خانم ثابت قدم    روانشناسی بالینی- ازاد املی

658) مطهره محمدیان   روانشناسی بالینی- ازاد املی

659) فاطمه حق پناه  روانشناسی عمومی-آزاد مازندران

660) ملیحه خانی    روانشناسی بالینی-ازاد تربت جام

661) مطهره محمدیان  روانشناسی عمومی-پیام نور امل

662)  نادری  روانشناسی عمومی-آزاد ملارد

663) میترا خاقانی  روانشناسی عمومی-آزاد ملارد

664) فاطمه سراج   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

665) ازاد   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

666) شکیبا ستوده  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

667) سارا غفاری   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

668) مریم انصاری  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

669) آرزو علیخانی  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

670) آرزو علیخانی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی گلستان

671) حمیده بابایی   روانشناسی عمومی- ازاد سمنان

672) عباس نیک اندیش  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

673) لیلا بکاء  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

674) سمیه خزلی   روانشناسی بالینی-شبانه سمنان

675) فاطمه نجاریان   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی سمنان

676) معصومه صادق کاظمی   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی سمنان

677) فریبا اسماعیلی  روانشناسی عمومی-آزاد یزد

678) مریم اشرفی   روانسنجی- الکترونیک تهران

679) علیرضا نظری   روانشناسی مثبت گرا – الکترونیک تهران

680) کوثر ابراهیمی  روانشناسی مثبت گرا – الکترونیک تهران

681) اذر حسن مشاهی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

682) مریم مقدادی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

683) خانم اخوان  روانشناسی تربیتی-الکترونیک

684) خانم فاخر   روانشناسی تربیتی-الکترونیک

685) خانم مظفری   سنجش و اندازه گری-ازاد الکترونیک

686) خانم قدیمی  روانشناسی صنعتی سازمانی-ازاد الکترونیک  

687) خانم بزرگی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

688) نظری    روانشناسی مثبت گرا-ازاد الکترونیک

689) خانم افتخاری  روانشناسی شخصیت- ازاد الکترونیک

690) حمیرا حسنی   روانشناسی بالینی-ازاد اندیمشک

691) زهرانافعی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی شیراز

692) زهرا نافعی   روانشناسی عمومی-ایت ا...املی

693) فرشته بیات   مشاوره خانواده-غیرانتفاعی سبزوار

694) زهرا رحیمی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور

695) زهرارحیمی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور 

696) افسانه ساجدی فر   روانشناسی عمومی-ازاد نیشابور

697) خانم فراهینی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور

698) خانم فراهینی   روانشناسی بالینی-پردیس خودگردان تبریز

699) زیور قادری   روانشناسی عمومی –پیام نور تبریز

700) زیور قادری  روانشناسی بالینی-ازاد تبریز

701) فاطمه امیدی   روانشناسی اسلامی-ازاد ملایر

702) مهسا توکلی  روانشناسی بالینی-ازاد اهواز

703) مریم موسوی   روانشناسی بالینی-ازاد اهواز

704) پگاه امیری نسب   روانشناسی عمومی-ازاد اهواز

705) سیمین موسوی  روانشناسی عمومی-شبانه زاهدان

706) مژده موسوی  روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی اصفهان

707) مهرنوش خدادادی  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی اصفهان

708) مهسا جنوک  روانشناسی بالینی-روزانه اصفهان

709) مریم رستمی  مشاوره خانواده-ازاد اصفهان

710) علیرضا میرنامی  روانشناسی عمومی-ازاد بندر گز

711) معصومه همتی  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی فریدون کنار

712) معصومه همتی   روانشناسی عمومی-ازاد ورامین

713) حمیرا فتاحی  روانشناسی اسلامی- پیام نور بهشهر

714) مطهره محمدیان  روانشناسی عمومی پیام نور آمل

715) مطهره محمدیان   روانشناسی بالینی- آیت ا... آملی آمل

716) مصطفی مرادپور   روانشناسی بالینی- آیت ا... آملی آمل

717) نیلوفر حضوری  روانشناسی عمومی- آیت ا... آملی آمل

718) منیژه انتخابی  روانشناسی عمومی- آیت ا... آملی آمل

719) پروانه میرهاشمی   روانشناسی بالینی-ازادچالوس

720) زهرا سلیمانی  روانشناسی بالینی-آزاد ساری 

721) مریم تفکر   روانشناسی بالینی-آزاد ساری

722) محمدرضا فرد  روانشناسی شخصیت- آزاد ساری

723) غزاله رضایی صومعه  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

724) عاطفه قنبری نیکو  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

725) خانم علی تبار  روانشناسی عمومی-آزاد بندر گز

726) محمدرضا گلابگیرها   روانشناسی بالینی- آزاد زنجان

727) شبنم مظفری   روانشناسی شخصیت- آشتیان

728) شقایق فیروزی  روانشناسی بالینی-اشتیان

729) میترا قبادی  روانشناسی بالینی-اشتیان

730) آتنا عبدا...ی نژاد   روانشناسی عمومی- آزاد اردبیل

731) بهاره قاسمی  روانشناسی صنعتی سازمانی- آزاد ارسنجان

732) نرجس سید مومن   روانشناسی عمومی- دانشکده رفاه

733) هانیه نیک فرجاد  روانشناسی بالینی-ازاد همدان

734) فریبا خمری  روانشناسی بالینی-ازاد زاهدان

735) فریبا سلماسی   روانشناسی بالینی-ازاد خلخال

736) پرستو بهرامی گشوری   روانشناسی بالینی-ازاد خلخال

737) خانم احساسی   روانشناسی عمومی-ازاد تبریز

738) عبدالواحد صاب   روانشناسی تربیتی-پیام نور یاسوج

739) جواد صدیقی  روانشناسی تربیتی – سراسری ارومیه

740) جواد صدیقی   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

741) خانم اسماعیلی   روانشناسی تربیتی –ساری و روانشناسی مثبت گرا الکترونیک

742) دنیا عباسی   روانشناسی تربیتی-سراسری خلیج فارس

743) اسماعیل اسماعیلی شریف  روانشناسی بالینی- ناصرخسرو ساوه

744) سیده زهرا غزیزی کانی  مشاوره خانواده – غیر انتفاعی لامه گرگان

745) سیده زهرا غزیزی کانی  مشاوره خانواده-ازاد بندر گز

746) صدف علی تبار  روانشناسی عمومی-ازاد بندر گز  

747) ظهیر لطفی   روانشناسی بالینی-ازاد کرمانشاه

748) علی اصغر شاه رضایی  روانشناسی عمومی-ازاد محلات

749) خانم ذوالفقاری  روانشناسی عمومی-ازاد محلات

750) محبوبه حاج محمدحسینی  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

751) فاطمه لطفی  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

752)  پریسا آقابابایی  روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

753) زهرا کریمی   روانشناسی عمومی-پردیس کیش

754) فاطمه مقبلی   روانشناسی بالینی- آزاد اهواز

755) فاطمه مقبلی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی شیراز

756) مریم ایجادی   روانشناسی عمومی-ازاد رفسنجان

757) مژگان ولی جانی  مشاوره- آزاد خمین

758) خانم اکبری   روانشناسی عمومی-بادرود

759) خانم بیرانوند  روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ایلام 

760) آقای خدادادی  روانشناسی بالینی-روزانه کردستان

761) خانم ابلطحی  روانشناسی عمومی- روزانه امام خمینی

762) خانم حجازی  روانشناسی عمومی-ازاد بندر عباس

763) آرزو رحمانی   روانشناسی بالینی- ازاد بندر عباس0

764) مریم حدادی  روانشناسی عمومی-ازاد سراب

765) این لیست در حال به روز رسانی میباشد...

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد