۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
فرم های خام
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
برنامه کلاس ها
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره

دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

(گروه آموزشی دکتر سورانی )

دفترچه بودجه بندی آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد


مجموعه  روانشناسی و مشاوره


  • طراحی سوالات استاندارد
  • تخمین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 97
  • تحلیل کارنامه ، مشاوره و پشتیبانی تحصیلی
  • شبیه سازی آزمون کارشناسی ارشد و آشنایی با شرایط فیزیکی آزمون
  • کاهش اضطراب ، بررسی مشکلات ، افزایش اعتماد به نفس و ...
  • افزایش بار علمی
  • مشاهده نمونه سوالات کنکوری

 


 

زبان تخصصی و عمومی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/8

جامع

 

3

96/10/22

جامع

4

96/11/6

جامع

5

96/11/20

جامع

6

 

96/11/27

جامع

7

96/12/18

جامع

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

جامع

 

 

آماروروش تحقیق

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

آمار :كليات آمار توصيفي (مفاهيم اساسي آمار انواع آن و مقياسهاي اندازه گيري،...)

 توزيع فراواني و نمودارها : طبقاتی و غیر طبقاتی---کمی و کیفی /  اندازه هاي گرايش مركزي : نما، میانه ، میانگین

شاخصهاي پراكندگی:دامنه تغییرات،انحراف چارکی،انحراف متوسط؛انحراف معیار،انحراف واریانس،ضراب تغییرات و پراکندگی

روش تحقيق:                                        

علم و روشهاي علمي، تحقيق و مفاهيم اساسي آن  انتخاب موضوع تحقیق و ویژگی ها آن ، متغیر و انواع آن تعریف مفهومي وعملياتي متغيرها ، سوالات اهداف ، فرضیات  ، نظریه و مفروضات زیر بنایی آن

 

3

96/10/22

آمار :

نمرات استاندارد، منحني طبيعي و ويژگي هاي آن( منحنی نا متقارن ، کجی ، کشیدگی ) ، همبستگي و انواع ضرايب همبستگي ، رگرسيون  و پيش بيني

روش تحقيق:

 ادبیات و پیشینه تحقیق ، جامعه ونمونه آماري و روش هاي نمونه برداري و حجم نمونه و مفاهیم مرتبط با آن ، انواع روش هاي تحقیق ( بنیادی ، کاربردی ، میدانی ، آزمایشگاهی ، پیمایشی و ... )

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

آمار :

آمار استنباطی ، روش های نمونه گیری ، خطای نمونه گیری ، خطاي استاندارد ، میانگین و میانه

برآورد : فاصله اطمينان جامعه، ويژگي هاي برآورد

آزمون فرضيه: فرضيه آماري  آزمون آن، انواع خطا در استنباط آماري، تشخيص معناداري، آزمو نهاي یک دامنه

روش تحقيق:

تحقيق كيفي و كيفي : مكاتب زيرساخت، اهداف، ويژگيها

تحقيقات آميخته ، روش اقدام پژوهي ، روش قوم نگاري، روش تاريخي ، تحليل محتوا

روش فراتحليلي ، روش های موردی

6

 

96/11/27

آمار:

آزمون هاي ناپارامتريك ، آزمون مجذور خي، ويلكاكسون، U من ويتني، فريدمن، كراسكال واليس ( ، آزمون هاي پارامتريك ، آزمون هاي تك گروهه، دو گروهه و چند گروهه

آزمون تحليل واريانس و انواع آن -  آزمون Z، آزمون T

آزمون تجزیه و تحليل كواريانس : طرح عاملی  و طرح های بلوکی و آزمون خی دو   

روش تحقيق:

روش پيمايشي: اهداف، ويژگي ها و انواع آن

روش پس رويدادي : اهداف، ويژگي ها و روش آزمايشي: اهداف، ويژگي ها

طرح هاي آزمايشي : ويژگي ها و انواع آن و روايي دروني و بيروني و عوامل تهديدكننده اعتبار آزمايش

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

 

فنون مشاوره

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :لزوم مشاوره - تعاريف مشاوره - تفاوتهاي بين مشاوره و روان درمانگري - تفاوت هاي مشاوره و روان شناسي باليني - تفاوتهاي مشاوره و راهنمايي - ويژگي هاي يك مشاور خوب ارزش هاي مشاوران - فضا و مكان مشاوره و روان درماني -اهداف مشاوره - رابطه ياورانه (رابطه حسنه) -فنون مشاوره كه شامل: توجه به مراجع و استفاده از پاسخهاي كوتاه - انعكاس محتوا - انعكاس احساس

 

3

96/10/22

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :انعكاس معنا )احساس و محتوا( -  شيوههاي ديداري، شنيداري و احساس- طرح سوالات- خلاصه كردن- قاب گيري يا شكل دهي مجدد- مواجهه- مبارزه با عقايد خود - تخريب - بررسي راه حلها- اقدام تسهيلي- پايان دادن به جلسه مشاوره -عوامل مرتبط با پايان موفق و ناموفق

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

سازمان دادن- رهبري جلسه مشاوره -تشويق - سكوت- مقاومت- همدلي- قصد متناقض- گوش دادن فعال - فرايند يك جلسه مشاوره - تدارك- مقدمه - شروع كار- گوش دادن فعال،روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :تشخيص و توضيح مشكل - تسهيل تغيير در نگرش- ختم جلسه - مشاوره با جمعيت هاي ويژه- افراد داراي فرهنگهاي متفاوت- زنان

6

 

96/11/27

مشاوره با افراد معلول يا ناتوان- بزرگسالان مسن- مشاوره با مراجع عصباني- مشاوره فقدان و سوگ - مشاوره با مراجع خودكشي گرا- موضوعات عملي در مشاوره- آرايش اتاق مشاوره -نگهداري سوابق جلسات مشاوره رازداري و اصول اخلاقي حرفه مشاوره- قرارداد درماني- بازي درماني- كاربرد آزمون در مشاوره،مشاوره جنسي

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

 

 

كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره

مفاهيم كلي ،تاريخچه، ويژگيها و كاربرد آزمونهاي رواني ، طبقه بندی آزموها

ماهیت و نظریه های هوش

آزمونهای هوش

 

3

96/10/22

سنجش شخصیت

آزمونهای فرافکن شخصیت و انواع آزمونهای آن

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

سنجش رغبت ها ، نگرش ها و ارزش ها

انواع پرسشهای رغبت سنجش

مقیاس نگرش سنجش

6

 

96/11/27

سنجش ارزشها

ویژگی های روان سنجی آزمونهای روانی

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

جامع

 

 

مباني مشاوره و راهنمايي

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

مباني مشاوره و راهنمايي :تاريخچه راهنمايي و مشاوره - تعاريف و ضرورت راهنمايي و مشاوره، اصول راهنمايي -تفاوتهاي مشاوره با راهنمايي و روان درماني، فعاليتهاي مشاور، ارزيابي فردي، مشاوره فردي، مشاوره و راهنمايي گروهي، راهنمايي گروهي، مشاوره گروهي، كمك رساني شغلي، جايگزيني و پيگيري، ارجاع، مشورترگري، تحقيق، وظايف راهنمايي: 1 - وظايف سازشي 2 - وظايف تطبيقي 3 - وظايف توزيعي - نقش و عمل مشاور در محيطهاي آموزشي - نقش و عمل مشاور در مقطع ابتدايي - نقش و عمل مشاور در مقطع راهنمايي - نقش و عمل مشاور در مقطع دبيرستان - نقش و عمل مشاور در مقطع پيش دانشگاهي - نقش و عمل مشاور در دانشگاه

 

3

96/10/22

مباني مشاوره و راهنمايي :انواع مشاوره: 1 - مشاوره فردي - نظريه هاي مشاوره - نظريه روان كاوي - نظريه روان شناسي فردي - نظريه مراجع  محوري - نظريه رفتاري - نظريه رفتار درماني منطقي - عاطفي - نظريه واقعيت درماني - نظريه تحليل ارتباط متقابل - نظريه گشتالت - فرآيند مشاوره 2 - مشاوره گروهي: 1 - مرحله آشنايي (مكاشفه 2 - مرحله انتقال 3 - عمل 4 - مرحله پايان دهي - تعاريف - استانداردهاي حرفهاي براي تربيت رهبر گروه - رهبري گروه -انواع گروهها - ويژگي هاي گروهها - تشكيل مشاوره گروهي - انتخاب اعضاء - اندازه گروه - طول جلسات - نقشهاي اعضا در مشاوره گروهي - مبتكر - بررسي كننده - هماهنگ كننده - ارزياب - پيرو - مهاجم - مانع پيشرفت - توجه طلب - مسلط -متظاهر - روشهاي مشاوره گروهي مباني مشاوره و راهنمايي :روش مراجع - محوري - روش رفتار درماني - روش تحليل ارتباط محاورهاي - روش اسلاوسون- روش ماراتن- روش نمايش رواني- روش آموزش حساسيت- مشاوره گروهي با كودكان، نوجوانان، جوانان

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

راهنمايي و مشاوره شغلي: تعاريف راهنمايي شغلي - كاربرد اطلاعات شغلي و حرفهاي - هد فهاي ارائه اطلاعات شغلي و حرفه اي - روش هاي ارائه اطلاعات شغلي و حرف هاي - كار كردن و علل آن. راهنمايي شغلي در مقاطع: 1 - ابتدايي 2 - راهنمايي 3 - دبيرستان. روش هاي گروهي راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفهاي در مدارس: 1 - ارائه واحد شناسايي مشاغل 2- بازديد از موسسات 3 - برنامه معرفي مشاغل. روش هاي انفرادي- راهنمايي شغلي در مدارس - مطالب خواندني - نوشتن مقاله - اشتغال در ايام فراغت. طرح ريزي حرفه اي: 1 توانايي ذهني 2 - استعداد 3 - رغبت 4 - شخصيت 5 - توجه به واقعيت 6 -عوامل محيطي. انتخاب شغل و مشكلات آن - انواع تقسيم بندي هاي مشكلات انتخاب شغل - اشتغال موفقيت آميز به كار: 1 - سازش شغلي2- انگيزش شغلي 3 - موفقيت شغلي 4 - رضايت شغلي - نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه: 1 - مفاهيم بنيادي نظريه گينزبرگ 2 - مفاهيم بنيادي نظريه سوپر 3 - مفاهيم بنيادي نظريه آنار 4 - نظريه هالند و مفاهيم بنيادي آن 5 - نظريه روش عوامل اجتماعي 6 - نظريه هاي تصميم گيري: 1 - نظريه جلات 2 - نظريه تيومن و اوهارا 7 - نظريه روان كاوي 8 -نظريه روان شناسي فردي 9 -گاتفردسون 10 -نظريه هاي مطرح شده در كتاب راهنمايي شغلي شفيع آبادي 4 - راهنمايي تحصيلي: تعاريف راهنمايي و مشاوره تحصيلي - اهداف راهنمايي تحصيلي - فعاليت هاي مشاور مدرسه - آموزش مهارتهاي تحصيلي - روشهاي مطالعه

6

 

96/11/27

مباني مشاوره و راهنمايي :مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمايي و مشاوره در مدرسه - مسئوليت معلم - مسئوليت مدير - مسئوليت روان شناس مدرسه - مسئوليت مددكار اجتماعي - مسئوليت روان سنج. فنون راهنمايي روش شناخت: عيني: آزمونها و انواع آن - ذهني: 1 -مشاهده 2 - مصاحبه 3 - پرسشنامه 4 - مقياس

درجه بندي 5 - شرح حال نويسي 6 - گروه سنجي 7 - پرونده راهنمايي. فنون مشاوره: فنون مشاورهاي كه در  درس فنون مشاوره مطرح مي باشند در اين درس نيز لازم است مورد مطالعه قرار گيرند .نظريه هاي مشاوره: 1 نظريه مراجع - محوري، مفاهيم بنيادي 2 - نظريه عقلاني -عاطفي 3 - نظريه واقعيت درماني 4 - نظريه رفتار درمانيالگوهاي راهنمايي: 1 - الگوي پارسوني 2 - الگوي راهنمايي مشابه آموزش و پرورش 3 - الگوي راهنمايي به عنوان توزيع و سازگاري 4 - الگوي راهنمايي به عنوان جريان باليني 5 - الگوي راهنمايي به عنوان تصميم گيري 6 - الگوي راهنمايي به عنوان يك نظام تصميم گيري 7 - الگوي مجموعه خدمات 8 الگوي مبتني بر رشد 9 - الگوي راهنمايي دانش عمل هدفدار 10 - الگوي راهنمايي به عنوان بازسازي اجتماعي 11 - الگوي راهنمايي به عنوان رشد شخصي

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

جامع

 

 

نظريه هاي مشاوره و روان درمانی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

نظريه هاي مشاوره و روان درماني :مفاهيم كلي نظريه ها، روانكاوي فرويد و نو روانكاوي روانشناسي

 فردي آدلر

 

3

96/10/22

نظريه هاي مشاوره و روان درماني :، عقلاني - عاطفي- رفتاري اليس، مراجع محوري راجرز

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

نظريه هاي مشاوره و روان درماني: گشتالت درماني پرز، تحليل ارتباط محاور هاي برن، واقعيت درماني گلاسر

6

 

96/11/27

نظريه هاي مشاوره و روان درماني: وجود گرايي، درمانهاي سيستمي و استنبا ط گرا، شناختی درماني ، رفتار درماني

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

جامع

 

 

روان شناسي شخصيت

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

96/10/8

درآمدي بر نظريه شخصيت، مطالعه شخصيت، نظريه شخصيت، مطالعه علمي انسان

 نظريه هاي: روان تحليلي فرويد، نظريه هاي روابط شي (هارتمن، كلاين، ماهلر، كاهوت، كرنبرگ، بالبي)

 روان شناسي تحليلي يونگ، رواني  اجتماعي آلفرد آدلر

 

3

96/10/22

نظريه هاي روان كاوي انسان گراي فروم

روان كاوي اجتماعي هورناي

شخص شناسي موري

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

96/11/20

نظریه  رواني  اجتماعي اريكسون

رويكردهاي صفات (آلپورت، كتل، آيزنك و مك كري  كاستا و نظريه هاي زيستي شخصيت رويكرد هاي انسان گرايي)

 نظریه مزلو، نظریه  راجرز

6

 

96/11/27

نظریه جرج کلی

نظریه آلبرت بندورا

نظریه اسکینر

نظریه های کوچک راتر- زاکرمن-سلیگمن

بين فردي ساليوان، ارگانيسمي گلدشتاين، سرشتي شلدن و كرچمر ،رويكرد اصالت وجودي (رولومي)

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

جامع

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد