۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

منابع کنکور دکتری مدیریت آموزشی

تئوری های سازمان و مدیریت

- تئوریهای سازمان: مدرن، پست مدرن، نمادین و تفسیری، تالیف : مری جو هچ، مترجم: دکتر دانایی فرد، انتشارات افکار.

- تئوری سازمان، تالیف استیفن رابینز، ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد، انتشارات صفار.

- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی، تالیف : گارت مورگان و گیبسن بارل ، ترجمه: محمد تقی نوروزی، انتشارات سمت.

- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان، تالیف:  دکترمیرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.

- نظریه‌های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی، مؤلف: دکتر حسین رحمان سرشت، انتشارات: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر.

- سازمانها : سیستم های حقیقی، حقوقی و باز، تالیف: ریچارد اسكات، ترجمه : دكتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات كمال تربیت.

- نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تالیف : تفرشی، سعیدآبادی، خدیوی، انتشارات فراشناختی اندیشه.

- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم)، مولف: ریچارد ال دفت، مترجمان: دكتر اعرابی و دكتر پارساییان.

- نظریه پردازان علم سازمان، تالیف:  جمعی از نویسندگان، ترجمه: دكتر كبیری و دكتر میركمالی انتشارات یسطرون.

- مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

مدیریت آموزشی :

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تالیف : دكتر علی علاقه بند ، نشر روان.

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی، تالیف : جری هرمن،  ترجمه : دكتر علی علاقه بند، نشر روان.

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، تالیف : وین ك هوی،  سیسیل جی میسكل، ترجمه: دكتر میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.

رویكردهای نوین به مدیریت آموزشی، تالیف: گروه كارشناسان OECD، ترجمه :دكتر محمد رضا آهنچیان و دیگران، انتشارات رشد.

چالش های مدیریت آموزشی، تالیف: مایك باتری، ترجمه: دكتر علی اكبر امین بیدختی، انتشارات دانشگاه سمنان.

بالانشینی مدیریت آموزشی، تالیف فدریكو مایور، ترجمه: دكتر علی رووف، انتشارات آستان قدس رضوی.

مدیریت آموزشی ، تالیف: دكتر علی شیرازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مقدمات مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر علی علاقه بند، نشر روان.

كلیات مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.

مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، تالیف: حمید رحیمی و محمد نجفی، نشر جاودانه.

خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی، تالیف: رمضان جهانیان و دیگران ، ناشر اسپند هنر

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تالیف: فیلیپ ژ اسمیت، ترجمه: دكتر محمد رضا بهرنگی، انتشارت گلچین.

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر محمد یارمحمدیان و دیگران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی اصفهان .

رهبری و مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر سید محمد میر كمالی ، انتشارات یسطرون.

مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش ، تالف: سالیس ادوارد ، ترجمه: سید علی حدیقی ، انتشارات هوای تازه ( نشر هستان ).

مدیریت كیفیت جامع در آموزش، تالیف: عباس زند باف ، ناصر آزاد ، ناشر روزنه كار .

فرایند برنامه ریزی - سیاستگذاری در آموزش، تالیف: وادی حداد ، ترجمه: غلامرضا گرائی نژاد ، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور .

مقالات جناب آقای دكتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

برنامه ریزی آموزشی :

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دكتر فریده مشایخ ، انتشارات سمت.

فرایند برنامه ریزی آموزشی، تالیف: مشاوران یونسكو ، ترجمه: دكتر فریده مشایخ ، انتشارات مدرسه.

مبانی برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر بهرام محسن پور، انتشارات سمت.

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر سیاوش خلیلی شورینی ، انتشارات یادواره كتاب.

برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، تالیف: دكتر یمنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

برنامه ریزی استراتژیك در نظام آموزشی، تالیف: راجر كافمن و جری هرمن، ترجمه: دكتر عباس بازرگان و دكتر فریده مشایخ انتشارات مدرسه.

برنامه ریزی آموزشی به عنوان یك فرایند اجتماعی ،تالیف: تی یری مالان ، ترجمه: دكتر سعید بهشتی ، تهرات ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .

برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: گری آكرمن، ترجمه: دكتر غلامعلی سرمد، تهران، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

آمار :

آمار و كاربرد آن در مدیریت(جلد دوم) : تحلیل آماری، تالیف:دكترعادل آذر و دكتر منصور مؤمنی انتشارات سمت.

استنباط آماری در علوم رفتاری ، تالیف : دكتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

تحلیل داده های طبقه ای و مدلهای خطی لگاریتمی در پژوهش علمی، تالیف :  دكتر حیدر علی هومن، انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی.

روابط انسانی و رفتار سازمانی:

مبانی رفتار سازمانی، مؤلف: دكتر علی رضائیان، انتشارات سمت.

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، مؤلف: دكتر غلامعلی سرمد ، انتشارات سمت.

رفتار سازمانی (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استیفن پی‌ رابینز، مترجم: دكتر اعرابی و دكتر پارسائیان ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی  ، تالیف: مارك هنسن  ،ترجمه: دكتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

انگیزش در سازمانها ، تالیف: دكتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

مدیریت رفتار سازمانی : كاربرد منابع انسانی، تالیف پاول هرسی و كنت بلانچارد ، ترجمه :دكتر قاسم كبیری، انتشارات جهاد دانشگاهی.

مبانی رفتار سازمانی ، مولف : استیفن رابینز ، مترجم: دكتر قاسم كبیری ، انتشارات دانشگاه آزاد.

مقالات جناب آقای دكتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت (جلد اول و دوم) ،جلد اول: رویكرد كمی ـ جلد دوم: رویكرد كیفی ، تالیف : دكتر دانایی‌فرد، دكتر الوانی و دكتر آذر، انتشارات صفار.

روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف: دكتر زهره سرمد، دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه.

شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف : دكترحیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

راهنمای عملی پژوهشهای كیفی ، تالیف: دكتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

زبان تخصصی:

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت ، تالیف:   دكتر فرهادمشفقی، انتشارات سمت.

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دكتر منصور كوشا ، انتشارات سمت.

Educational Administration: Theory, Research, and Practice,. W .K. Hoy and  C. G. Miskel , McGraw-Hill, Boston ,  2001.

New Foundations for Knowledge in Educational Administration, Policy, and Politics: Science and Sensationalism ,Douglas E Mitchell , Routledge ,2006 .پیشنهاد می شود جهت تسلط بیشتر بر واژگان زبان تخصصی از كتاب زیر نیز استفاده شود :

فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی، تالیف نادیا هاشمی، انتشارات ودیعت.

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد