۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

لیست قبولی رتبه های کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره سال 1397

لیست قبولی رتبه های کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره سال 1397 - بالاترین آمار قبولی

 

1) شهاب مهدیان   روانشناسی بالینی-بهشتی

2) سپیده سبحانی   روانشناسی بالینی-بهشتی

3) زاهده پیروی   روانشناسی بالینی-بهشتی

4) شکوفه تمدی  مشاوره خانواده-شهید بهشتی

5) خانم حسینی نیا   توان بخشی - شهید بهشتی

6) معصومه فکور   روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

7) عاطفه جوزی پور  روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

8) عاطفه جوزی پور  روانشناسی عمومی- آزاد واحد الکترونیک

9) خانم الصایغ   روانشناسی بالینی-پردیس بهشتی

10) سمیه سعیدا   روانشناسی بالینی-پردیس بهشتی

11) محمد برزگری  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان-پردیس بهشتی

12) خانم پیروی  روانشناسی بالینی-بهشتی

13) زهرا روحی  مشاوره خانواده-شهید بهشتی

14) زهرا روحی   مشاوره خانواده – علوم تحقیقات

15) یاسمن جعفری  مشاوره اموزشی– علوم تحقیقات

16) فاطمه صالحی   مشاوره خانواده – علوم تحقیقات

17) فاطمه صالحی   مشاوره خانواده – دانشگاه رفاه

18) زهرا تیرآور   روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

19) آقای حبیبی  روانشناسی تربیتی- شهید بهشتی

20) ریحانه نعمتی   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران

21) الهام مدنی  روانشناسی تربیتی-شهید بهشتی مجازی

22) زهرا تیرآور  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

23) شهلا حسین پور  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

24) خانم حسینی نیا   مشاوره- علوم تحقیقات

25) ملیکه منبتی   مشاوره- علوم تحقیقات

26) سلیم جوهری  روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

27) نازیلا اقبال  مشاوره خانواده-علامه

28) مریم تیموری  مشاوره خانواده- علامه

29) مریم مولوی زاده  سنجش و اندازه گیری-علامه

30) زیور عیسی پور  مشاوره مدرسه- علامه

31) خانم  آکو  مشاوره-علامه

32) شراره سام   روانسنجی- علامه

33) خانم پناهی فر  روانشناسی عمومی-علامه

34) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی عمومی-علامه

35) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

36) مریم تیموری  مشاوره-علامه

37) خانم سیادتی   روانشناسی بالینی-علامه

38) خانم سیادتی   روانشناسی بالینی-تهران مرکز

39) زهرا زارع   روانشناسی تربیتی-علامه

40) پریا خواجه بیگی  روانشناسی تربیتی-علامه

41) عطیه صنیعی   روانشناسی تربیتی-علامه

42) عطیه صنیعی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

43) هانیه رضاییان  روانشناسی تربیتی-علامه

44) خانم سمیعی  روانشناسی تربیتی-علامه

45) خانم سمیعی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

46) مینو حسینی  روانشناسی تربیتی-علامه

47) مینو حسینی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

48) سحر طاهری  روانشناسی تربیتی-علامه

49) سحر طاهری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

50) مینو سادات حسینی   روانشناسی تربیتی-علامه

51) مینو سادات حسینی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

52) مریم مولوی زاده  سنجش و اندازه گیری-علامه

53) فرانک موسوی   روانشناسی کودکان استثنائی- علامه

54) متینه مهدی زاده  مشاوره شغلی-علامه

55) هانیه مرادی اقبال   علوم تربیتی آموزش پرورش ابتدایی- علامه

56) پریسا فرات یزدی   مشاوره خانواده- پردیس علامه

57) الهام شمس تبریزی  روانشناسی عمومی- پردیس علامه

58) سمیرا سادانی  روانشناسی عمومی- پردیس علامه

59) شکوفه عباس کمردی  مشاوره مدرسه- بهشتی

60) سمیرا سادانی  روانشناسی بالینی- تهران جنوب

61) پروین رضایی  روانشناسی عمومی- تهران جنوب

62) بهناز نصیرزاده  روانشناسی تربیتی-پردیس علامه طباطبایی

63) بهناز نصیر زاده  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

64) منیژه نورمحمدی   روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

65) منیژه نورمحمدی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی خاتم

66) فرح کشوری  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

67) الهام شمس تبریزی  روانشناسی بالینی- رودهن

68) پریسا فرات یزدی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

69) سلاله زمانی  روانشناسی بالینی-خوارزمی

70) زینب قاسم زاده  روانشناسی عمومی-خوارزمی

71) الهام بختیاری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

72) فائزه کیادربندسری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

73) الهام بخت   روانشناسی عمومی-خوارزمی 

74) آقای عرب گری  روانشناسی بالینی-خوارزمی

75) آقای غرب گری  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

76) زینب سبوحی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی

77) پردیس نجفی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی

78) پردیس نجفی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

79) خانم حسینی   روانسنجی-شبانه علامه

80)  حسابی  روانشناسی تربیتی-خوارزمی و روانشناسی تربیتی علوم پزشکی

81) طاهر جهانی   روانشناسی عمومی-خوارزمی

82) غزل عسگری   روانشناسی عمومی-خوارزمی

83) مینا کاظم زادگان   مشاوره خانواده-خوارزمی

84) افسانه نوری  مشاوره خانواده-خوارزمی 

85) افسانه نوری  مشاورخانواده-علوم تحقیقات 

86) سارا سادات پورحسینی  مشاوره خانواده-خوارزمی

87) سارا سادات پورحسینی مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

88) مهتاب غلامی   مشاوره شغلی-خوارزمی

89) مریم قطبی   روانشناسی بالینی- پردیس خوارزمی

90) خانم نانگیر  روانشناسی بالینی-خوارزمی 

91) ثمره میرکیا  روانشناسی عمومی- پردیس تهران

92) مره میرکیا  روانشناسی بالینی-تهران غرب

93) روش طلب  روانشناسی عمومی- پردیس تهران

94) روش طلب  روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

95) خانم نصیری   روانشناسی تربیتی- پردیس تهران

96) احسان احمدیان  مدیریت اموزشی-پردیس تهران

97) ویدا خان  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

98) خانم غنی  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

99) هاشمیان  روانشناسی بالینی- پردیس بهشتی

100) هاشمیان  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

101) زهرا زمان پور   روانشناسی عمومی- پردیس بهشتی

102) اسیه زارع  روانشناسی عمومی- پردیس بهشتی

103) اسیه زارع  .روانشناسی بالینی-  ازاد تهران مرکز

104) زهرا زمان پور   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

105) خانم خاکساری  روانشناسی تربیتی- پردیس بهشتی

106) خانم خاکساری  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

107) سمانه شاه علی   روانشناسی تربیتی- پردیس بهشتی

108) سمانه شاه علی   روانشناسی بالینی- رودهن

109) امیرحسین فیضی   روانشناسی شناختی- روزانه سمنان

110) شهلا محمدی   روانشناسی بالینی-سراسری کاشان

111) شهلا محمدی   روانشناسی بالینی- وزارت بهداشت

112) ویدا خان  روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

113) هدی حیدری   روانشناسی تربیتی- الزهرا

114) منصوره شریفی  روانشناسی بالینی-الزهرا

115) الهام جعفری  روانشناسی عمومی-الزهرا

116) الهام جعفری   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

117) اندیشه جعفری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی قزوین

118) عادله صالحی   روانشناسی تربیتی- الزهرا

119) هدی دهقان  مشاوره خانواده- الزهرا

120) رقیه سلیمانی  مشاوره خانواده-الزهرا

121) سحر محسنی  مشاوره خانواده-الزهرا

122) سحر محسنی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

123) افسانه اقاخانی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

124) خانم دهقان  مشاوره خانواده-الزهرا

125) خانم دهقان  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

126) مهریار زمانی   روانشناسی عمومی- سراسری قم

127) خانم مقامی   روانشناسی تربیتی-سراسری قم

128) خانم مقامی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

129) خانم بابا زاده   روانشناسی کودکان استثنائی-علوم تحقیقات

130) مهریار زمانی   روانشناسی بالینی- آزاد آمل

131) وجیهه احمدیان   روانشناسی مثبت گرا-غیر انتفاعی قم

132) اکرم دوستدار عربی   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی قم

133) الهام جعفری   روانشناسی عمومی- الزهرا

134) الهام جعفری   روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

135) مهری عرب   روانشناسی تربیتی- الزهرا

136) مهری عرب  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

137) هدی حیدری  روانشناسی تربیتی- الزهرا

138) کوثر شیرزاد   روانشناسی عمومی- الزهرا

139) سارا احمدی مجد   علوم شناختی-دانشگاه تهران

140) مجتبی امیری  روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

141) لیلا غارثی فرد   روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

142) سلیمه محفوظی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

143) خانم موسوی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

144) سارا زحمتکش   روانشناسی عمومی- دانشگاه تهران

145) سارا زحمتکش   روانشناسی بالینی- رودهن

146) سمانه موسوی  روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

147) اعظم میرده ارباب   روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران

148) خانم شیوا پناهی ابوذر  روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران

149) ریحانه نعمتی   روانشناسی کودکان استثنائی- دانشگاه تهران  

150) سمیرا شهرزاد  روانشناسی تربیتی- دانشگاه شهیدرجایی

151) فاطمه جوادی   روانشناسی تربیتی-شهید رجایی

152) سونیا نجفی  روانشناسی تربیتی-شهید رجایی

153) فرزان کریمی   روانشناسی عمومی- تربیت مدرس

154)  آروان   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

155) میلاد محمدی   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

156) مرضیه رامیشانی   روانشناسی عمومی- سراسری بوعلی همدان

157) مرضیه رامیشانی   روانشناسی بالینی- آزاد همدان

158) میلاد محمدی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

159) نیلوفر نازبر  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

160) ماه نسا کریمی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

161) خانم فرزان   روانشناسی عمومی-سراسری لرستان 

162) خانم فرزان  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

163) شفیقه رسولیان   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

164) شفیقه رسولیان   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی محمودآباد

165) تارا قاجار  روانشناسی تربیتی- سراسری مشهد

166) سپیده اسدی   روانشناسی بالینی- تبریز  

167) آرزو افصحی   روانشناسی عمومی- بین الملل قزوین

168) گنجی    روانشناسی تربیتی-سراسری ساری

169) محمود اکبری   روانشناسی بالینی-شاهد تهران

170) مهدیه نعمتی   روانشناسی بالینی-شاهد تهران

171) مهدیه نعمتی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات 

172) مریم فائقی   روانشناسی تربیتی- سراسری فردوسی

173) تارا قاجار  روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

174) زهرا زورقین  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

175) خانم بقلانی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

176) خانم بقلانی  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی یزد

177) ژیلا واحدپرست   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

178) ژیلا واحدپرست   روانشناسی مثبت گرا- پیام نور سمنان

179) پروین عراقی  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی یزد

180) پروین عراقی   روانشناسی بالینی- آزاد لاهیجان 

181) خانم خادع   مشاوره- تهران مرکز

182) زهرا زورقین   روانشناسی عمومی-ازاد قم

183) مسعود نیا  مشاوره خانواده-ازادقم

184) زهره رکعه ای   روانشناسی عمومی-ازاد قم

185) نفیسه یوسفی   روانشناسی بالینی-ازاد قم

186) زهره رکعه ای   روانشناسی مثبت گرا- غیرانتفاعی قم

187) لیلی اسماعیلی  روانشناسی عمومی-ازاد قم

188) مهسا قره داغی   روانشناسی عمومی- سراسری تبریز

189) نازنین سادین  روانشناسی عمومی-سراسری کازرون

190) نازنین سادین  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

191) خانم حسن نژاد   روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

192) پریسا صحت بخش پیله رود روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

193) پریسا صحت بخش پیله رود روانشناسی بالینی-آزاد اسلامشهر

194) ستاره زرچینی  روانشناسی بالینی-آزاد اسلامشهر

195) ستاره زرچینی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی قم

196) ساناز اکرمی  روانشناسی عمومی- پیام نور اسلامشهر

197) ساناز اکرمی   روانشناسی بالینی-رودهن

198) معین غنی زاده  روانشناسی بالینی-رودهن

199) معین غنی زاده  روانشناسی بالینی-پردیس شیراز

200) الهام کریمی  روانشناسی بالینی-رودهن

201) الهام کریمی  روانشناسی بالینی- غیرانتفاعی ساوه

202) ساحل صفایی   روانشناسی کودک و نوجوان- سراسری علم و هنر یزد

203) علیرضایی  روانشناسی کودک و نوجوان- سراسری علم و هنر یزد

204) سجاد علیرضایی  روانشناسی بالینی- سراسری علم و هنر یزد

205) راضیه حیدری  روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

206) راضیه حیدری  روانشناسی بالینی-ازاد کرج

207) خانم بکاد  روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

208)  خزلی   روانشناسی بالینی- سراسری سمنان

209) فاطمه مراد گلی  روانشناسی عمومی-سراسری سمنان 

210) عادل کلهر  روانشناسی اسلامی- سراسری قرآن و حدیث

211)  فاطمه مراد گلی  روانشناسی بالینی-ازاد تهران جنوب

212) ساحل صفایی  روانشناسی بالینی- رودهن

213) آقای آذریون  روانشناسی بالینی- رودهن

214) آقای آذریون   روانشناسی عمومی-شبانه تبریز

215) فاطمه افتاده   روانشناسی بالینی- رودهن

216) ندا طوافیان  روانشناسی عمومی-سراسری یزد

217) اعظم سیف ا...ی   زوانشناسی  عمومی -روزانه اردبیل

218) یوسف اسکندر نیا  زوانشناسی بالینی-سراسری اردبیل

219) مطهره میرشکاری  روانشناسی عمومی-روزانه شیراز

220) معرفت خواه  روانشناسی تربیتی-سراسری شیراز

221) معرفت خواه   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

222) سیده فاطمه محجلین  روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

223) منصور ابوالحسنی  مشاوره موسسه-آزاد شیراز

224) مهسا کریمیان   روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

225) آقای اهرابی   روانشناسی بالینی-ازاد شیراز

226) ندا طوافیان  روانشناسی بالینی- رودهن

227) نرگس عاملی  مشاوره خانواده- سراسری گرگان

228) نرگس عاملی  مشاوره خانواده- رودهن

229) نازنین رحیم زاده  مشاوره خانواده- رودهن

230) فاطمه شهبازی    روانشناسی بالینی-ساری

231) فاطمه شهنواز   روانشناسی عمومی-سراسری ساری

232) فاطمه شهنواز   روانشناسی عمومی-تهران شمال

233) مریم کوهی  روانشناسی تربیتی-تهران شمال

234) پریسا طاهری پور  روانشناسی عمومی-سراسری رشت

235) خانم سرداری کبیر   روانشناسی عمومی-رشت

236) پریسا طاهری پور  روانشناسی بالینی- آزاد اصفهان

237) صغری شوندی  روانشناسی بالینی- سراسری خمین

238) زهرا شفیعی  روانشناسی بالینی-خمین

239) الهام فطرس   روانشناسی بالینی-خمین

240) فرشته بیات   مشاوره خانواده-ازاد خمین

241) فرشته بیات  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی سبزوار

242) لیلا غارثی فرد  روانشناسی بالینی- بالینی آزاد شیراز

243) مریم امینی   روانشناسی تربیتی-علوم پزشکی

244) لیلا بیداری   روانشناسی تربیتی-علوم پزشکی

245) سمیه قمری حسابی  ر وانشناسی تربیتی- علوم پزشکی

246) سمیه قمری حسابی   روانشناسی تربیتی-خوارزمی

247) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

248) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

249) مجید اوصانلو   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

250) مجید اوصانلو   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی قم

251) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

252) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

253) هما پازارگادی  روانشناسی عمومی- علم و فرهنگ 

254) هما پازارگادی  روانشناسی بالینی- تهران غرب

255) الهام بخش بخش   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

256) ایدا دهقانی   مشاوره خانواده-علم و فرهنگ

257) خانم تقدیمی   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

258)  ارزو افشار   روانشناسی بالینی- سراسری زنجان

259)  ارزو افشار   روانشناسی عمومی- ازاد زنجان

260) الهام زرگران   روانشناسی عمومی-  سراسری زنجان

261) الهام زرگران   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

262) ارزو افشار   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی تاکستان

263) فاطمه اردستانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

264) رویا حدیدی  مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

265) محبوبه کاویانی نسب   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

266) محبوبه کاویانی نسب   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

267) سمیه کریمی   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

268) سمیه کریمی   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

269) خانم اردستانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

270) سهیلا فارجی   مشاوره خانواده-غیر انتفاعی خاتم

271) سهیلا فارجی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

272) زکیه افشار  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

273) زکیه افشار  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

274)  سمیه مهرگان   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی خاتم

275) سمیه مهرگان  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

276) رویا حدیدی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

277) ثمین راست گفتار  مشاوره خانواده- غیر انتفاعی رفاه

278) لطیفی    روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی رفاه

279) لطیفی  روانشناسی عمومی-تهران شمال

280) غنی ابادی   مشاوره خانواده- غیر انتفاعی رفاه

281) غنی ابادی   مشاوره خانواده-تهران شمال

282) سارا الطافی سرپوش   مشاوره خانواده-تهران شمال

283) نسیم طاهری   مشاوره خانواده-تهران شمال

284) نسیم طاهری   مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

285) فرناز حمیدپور   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

286) فاطمه رضایی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

287) فاطمه رضایی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی رفاه

288) خانم اذربانی  روانشناسی عمومی-روزانه بین الملل قزوین

289) مصطفی مرادپور  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی گلستان

290) علیخانی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی گلستان

291) علیخانی  روانشناسی بالینی- ازاد سمنان 

292) عایشه گلشنی   روانشناسی بالینی- ازاد سمنان 

293)  مژگان مشعوف  روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی سمنان

294) عاطفه امیری   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی سمنان

295) آقای قبادزاده  روانشناسی عمومی-روزانه سمنان

296) زهرا اسماعیلی   روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ساری

297) زهرا اسماعیلی   روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ساری

298) فاطمه خاکساری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

299) خانم منفرد  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

300) حسین پور   روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

301) ژیلا طاهری   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

302) سیادتی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

303) سیادتی   روانشناسی تربیتی-پیام نورتهران جنوب

304) خانم خلج   روانشناسی عمومی-پیام نور تهران

305) علی خانی   روانشناسی عمومی-پیام نورتهران جنوب

306) خانم خلج   روانشناسی بالینی- ازاد اسلامشهر

307) ارزو واثقی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

308) حامد هلاکویی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

309) مریم وادی خیل   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

310) مریم وادی خیل  مشاوره خانواده-پیام نور مرکز قزوین

311) حلیمه کاتبی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

312) فاطمه خاکساری   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

313) مریم کری بند   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

314) معصومه مقامی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

315) معصومه مقامی  روانشناسی تربیتی-سراسری قم

316) زهرا قرنی   روانشناسی تربیتی-سراسری قم

317) خانم اسماعیلی  روانشناسی عمومی-ازاد قم

318) فاطمه علی محمدی  روانشناسی بالینی-ازاد قم

319) الهام رحیمی   مشاوره توانبخشی-علوم تحقیقات

320) سمیر اکرامی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

321) خانم هدایتی    روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

322) مرضیه فراهانی    مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

323) زهرا جای باش   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

324) سونیا صیدی   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

325) سونیا صیدی   مشاوره خانواده- غیر انتفاعی خاتم

326) نیلوفر نقاش   روانشناسی بالینی- الزهرا

327) نیلوفر نقاش   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

328) انسیه گلستانی زاده  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

329) فاطمه صدرالدین  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

330) ملیحه پازوکی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

331) ملیحه پازوکی  روانشناسی بالینی-اردبیل

332) الناز اکبری مرنی   روانشناسی بالینی-اردبیل

333) خانم بهشتی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

334) خانم بهشتی   مشاوره خانواده- غیرانتفاعی خاتم

335) زهرا خیری پور  مشاوره خانواده-تهران مرکز

336) زهرا خیری پور    مشاوره خانواده-خاتم

337) فاطمه گرجی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

338) شیلان صابوناتی   روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

339) خانم موسوی    روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

340) خانم کاظمی  مشاوره توانبخشی-علوم تحقیقات

341) خانم طاعی  مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

342) زهرا علی غنی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

343) مریم هروی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

344) زینب اشراقی  روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

345) حسین سلیمانی  روانشناسی بالینی-علوم تحقیقات

346) حسین سلیمانی   روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

347) لیلا پناهی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

348) مریم هروی   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

349) مریم هروی   روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی رفاه

350) عطیه سمیعی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات 

351) عاطفه قنبری نیکو   روانشناسی عمومی-علوم تحقیقات

352) کیمیا فرهمند   روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

353) سحر سلطان زاده  روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

354) لیلا محمدی   روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

355) حمیده قیومی   مدیریت فرهنگی- علوم تحقیقات

356) الهام شهسواری  روانشناسی کودکان –علوم تحقیقات

357) مرضیه شرکت اول  اموزش وپرورش-علوم تحقیقات 

358) خانم خواجه مهریزی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

359) زهرا جای باش  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

360) خانم دریادل   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

361)  معصومه معین  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

362)  اکرم سلوکی   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

363) خانم محمد زاده  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

364) مینا زارع  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

365) سحر فراهانی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

366) سحر فراهانی  روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی یزد

367) خانم فراهانی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

368) ماه رخ داوودی   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

369) خانم برنده   روانشناسی تربیتی-ازاد گرمسار

370) الهه حسنی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

371) خانم جعفری  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

372) ندا محمدی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

373) نسرین پاشنا  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

374) نسرین پاشنا  روانشناسی عمومی- غیر انتفاعی کاشان

375) سحر فراهانی  روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

376) سحر فراهانی  روانشناسی عمومی-علم و هنر یزد

377) کیمیا فرهمند  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی محمود آباد

378) زهرا خوب بخت   مشاوره خانواده- علوم تحقیقات

379) مهناز اشوری  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

380) لیلا محمدی  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

381) ماهرخ سعادتی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

382) خانم  کرمی   روانشناسی شخصیت-علوم تحقیقات

383) حوریه معصومی راد  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

384) مرضیه فراهانی  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

385) فروز هاشمی زاده  مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

386) محمد مهدی کشوری  شخصیت- علوم تحقیقات

387) حوریه معصومی راد  مشاوره خانواده- دانشگاه خاتم

388) خانم وقفی نژاد  روانشناسی کودکان استثنائی-علوم تحقیقات  

389) محمد حلاجی   مشاوره خانواده-علوم تحقیقات

390) محمد حلاجی  مشاوره خانواده- علوم بهزیستی

391) الهه میرابیان   روانشناسی بالینی-علوم پزشکی

392) سپیده صفا  روانشناسی بالینی- علوم پزشکی

393) فاطمه اریایی   روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

394) مینا فیضی زاده روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

395) مینا فیضی زاده روانشناسی بالینی- تهران جنوب

396) خانم شولکی   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

397) خانم قنبری  روانشناسی تربیتی-ازاد ساوه

398) فاطمه فطرتی   روانشناسی تربیتی-ازاد ساوه

399) خانم اشتری   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

400) میترا شهبازی  روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

401) زینب پورکیانی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی گرمسار

402) مهری حمزه ئی   روانشناسی بالینی دانشگاه یزد

403) مهری حمزه ئی   روانشناسی بالینی-رودهن

404) فاطمه جاسبی   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

405) معصومه محمدی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

406) خانم هروی   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

407) زهرا فراهانی جوکار   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

408) مریم طالبی  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

409) خانم حسنی نیا  روانشناسی شخصیت – تهران جنوب

410) پردیس فرزان  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

411) پردیس فرزان  روانشناسی عمومی-شبانه خرم اباد 

412) سیمین مرادی مقدم   مشاوره- تهران جنوب

413) شقایق ممنون  مشاوره خانواده-تهران جنوب  

414) شقایق ممنون  مشاوره خانواده- دانشگاه رفاه

415) فرهاد نیک پیمای بارک سرایی مشاوره خانواده-تهران جنوب  

416) خانم بزرگی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

417) خانم بزرگی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی رفاه

418) خدیجه محمدی پور   مشاوره خانواده-تهران جنوب  

419) زهرا نیلاشی   مشاوره خانواده-تهران جنوب

420) حبیبه عبدالهی  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

421) مهنوش نجفی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

422) ایمان حقیقی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

423) سمیرا احمدخانی  مشاوره خانواده- تهران شمال

424) شادی آقاپور   مشاوره خانواده- تهران شمال 

425) راضیه دستانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

426) سهیلا غنی آبادی   مشاوره خانواده- تهران شمال

427) لیلا رهبر   روانشناسی تربیتی-تهران شمال

428) مریم جلیلی   مشاوره-تهران شمال

429) امید رزاقی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

430) خانم پیشکار  مشاوره خانواده-تهران شمال

431)  سارا الطافی سرپوش  مشاوره خانواده-تهران شمال

432) آمنه گل علیپور   روانشناسی عمومی-تهران شمال

433) لیلا عبدا..ی نودهی  روانشناسی عمومی-تهران شمال

434) سمیه غفوری  روانشناسی شخصیت- تهران شمال

435) مستانه حبیبی  روانشناسی شخصیت- تهران شمال

436) خانم سلیمانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

437) مریم ژیانی   روانشناسی عمومی-تهران شمال

438) فاطمه صفری  مشاوره- تهران جنوب

439) لیلا سعیدی راد  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

440) حمیدرضا سلیمی   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

441) فریده امیری   روانشناسی عمومی-تهران جنوب

442) خانم متولی  روانشناسی عمومی-تهران جنوب

443) نسیم خضرایی نظم   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

444) نسیم خضرایی نظم  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

445) مهرداد شمس  روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

446) زهرا نیلاشی  مشاوره خانواده-تهران جنوب

447) الهام زرگران  روانشناسی بالینی-تهران جنوب

448) خانم حسین زاده   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

449) مینا فیضی زاده   روانشناسی بالینی- سراسری ساوه

450) مینا فیضی زاده   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

451) میمنت روشنی   روانشناسی شخصیت-تهران جنوب

452) سعید اسماعیلی   مشاوره-تهران جنوب

453) خانم عقیلی  روانشناسی شخصیت- تهران جنوب

454) صبریه سواری   مشاوره خانواده-تهران مرکز

455) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده- تهران مرکز

456) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده-غیرانتفاعی اصفهان

457) فاطمه فرهادی   مشاوره خانواده- تهران مرکز

458) خانم کریمی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

459) سمیه کریمی خالدی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

460) اعظم حسنی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

461) زینب گودرزی  روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

462) مهناز وفادار  روانشناسی عمومی-تهران مرکز  

463) نجمه استوار    روانسنجی-تهران مرکز

464) خانم نظرخوانی   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

465) زهرا اصغری   مشاوره خانواده-تهران مرکز

466) خانم زرگر    روانشناسی صنعتی و سازمانی-تهران مرکز

467) زهرا شیواپور  روانشناسی صنعتی و سازمانی-تهران مرکز

468) زهره تاجیک    روانشناسی عمومی-تهران مرکز

469) میترا علی محمدی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

470) پانته آ بخشنده   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

471) ازیتا باقری  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

472) شقایق توتونچی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

473) خانم محمدکاظمی   روانشناسی تربیتی-تهران مرکز

474) خانم محمدکاظمی   روانشناسی تربیتی-شبانه کاشان

475) میترا علی محمدی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

476) حداد فرشی   روانشناسی تربیتی- تهران مرکز

477) سمیه بیکران  مشاوره خانواده-تهران مرکز

478) نرگس سبزی   مشاوره خانواده-تهران مرکز

479) خانم دهقان  مشاوره خانواده-تهران مرکز

480) فریناز رفیعی زاده   مشاوره خانواده-تهران مرکز

481) لیلا علی نیا   مشاوره خانواده-تهران مرکز

482) فاطمه صالحی  مشاوره خانواده-تهران مرکز

483) مهسا حمیدی   شخصیت- تهران مرکز

484) خانم ابراهیمی  شخصیت- تهران مرکز

485) خانم احدی   توان بخشی - تهران مرکز

486) فاطمه دانشمند  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

487) معصومه رستمی  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

488) خانم پرویزی  روانشناسی بالینی-تهران مرکز

489) خانم پورشیرازی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

490) خانم احمدیان   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

491) یاسمین زائری   روانشناسی عمومی-تهران مرکز 

492)  یاسمین زائری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی علم و هنر یزد

493) خانم پورشیرازی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی آبیک

494) فائزه اب نیکی فر  روانشناسی بالینی-تهران غرب

495) خانم لاهیجانی   روانشناسی بالینی-تهران غرب

496) نیوشا توانا    روانشناسی عمومی-تهران غرب

497) رقیه علیزاده   روانشناسی عمومی-تهران غرب

498) فاطمه قادری نیکو   روانشناسی عمومی-تهران غرب

499) سبا علی اکبری   مدیریت آموزشی- تهران غرب

500) سکینه رستم زاده  مشاوره خانواده-تهران غرب

501) سمیه حکیم زاده   مشاوره خانواده-تهران غرب

502) محدثه امیدی   روانشناسی بالینی-تهران غرب

503) خانم عابدی    روانشناسی بالینی-تهران غرب 

504) فاطمه موحد    روانشناسی بالینی-تهران غرب

505) زهرا بردن   مشاوره خانواده-تهران غرب

506) فاطمه شاه پسندی  روانشناسی بالینی-رودهن

507) میلاد عباسی   روانشناسی بالینی-رودهن

508) محبوبه قاسمی نژاد   روانشناسی بالینی-رودهن

509) فرحناز صادقپور   روانشناسی بالینی-رودهن

510) خانم مهرپور    روانشناسی بالینی-رودهن

511) زهره فتحی   روانشناسی بالینی-رودهن

512) میعاد عسگری  روانشناسی بالینی-رودهن

513) محمدمهدی بهمن ابادی   مشاوره خانواده-رودهن

514) زینب فرامرزی  روانشناسی بالینی-رودهن

515) خانم عادل  روانشناسی عمومی- رودهن

516) خانم عادل    روانشناسی بالینی-غیر انتفذاعی ساوه

517) اسماء قزوینه  روانشناسی عمومی- رودهن

518) مینا طباطباییان   روانشناسی عمومی- رودهن

519) نیلوفر حجاری زاده   مشاوره خانواده-رودهن

520) سارا بخشی    روانشناسی عمومی- رودهن

521) فاطمه کریمی تابش  روانشناسی عمومی- رودهن

522) سمیه حنیفه   روانشناسی عمومی- رودهن

523) پریسا حاج هاشمی   روانشناسی عمومی- رودهن

524) زهرا نعیمی    روانشناسی عمومی- رودهن

525)  رویا توکلی   روانشناسی تربیتی-رودهن

526)  خانم راد    روانشناسی تربیتی-رودهن

527) بهنوش رهبری  روانشناسی تربیتی-رودهن

528) خانم حقیقی   روانشناسی تربیتی-رودهن

529) سلطان پور    روانشناسی تربیتی-رودهن

530) آقای کاظم زاده  مشاوره خانواده-ازاد رودهن

531) عظیمی   مشاوره خانواده-ازاد رودهن

532) عظیمی    مشاوره خانواده-غیر انتفاعی گرگان 

533) سمیه مراد زاده  روانشناسی بالینی-رودهن 

534) محمد اذریون    روانشناسی بالینی –ازاد رودهن

535) خانم مدرسی   روانشناسی عمومی- رودهن

536) الهام کریمی    روانشناسی بالینی-رودهن

537) علی اصغر فیاضی   روانشناسی بالینی-رودهن

538) فرشته طاری   روانشناسی بالینی-رودهن

539) هانیه اسماعیلی  روانشناسی بالینی-رودهن

540) سعیده جلالی    روانشناسی بالینی-رودهن

541)  هاجر دولتی فر   روانشناسی بالینی-رودهن

542) پریسا میرعیسی خانی   روانشناسی بالینی-رودهن

543) علیرضا شفیعی  روانشناسی بالینی-رودهن

544) طاهره آقا بابایی    مشاوره مدرسه-رودهن

545) خانم بابایی   مشاوره مدرسه-رودهن

546) خانم امیدوار    مشاوره-رودهن

547) فاطمه محمدی   روانشناسی بالینی-رودهن

548) فاطمه محمدی   روانشناسی بالینی -کودک و نوجوان غیرانتفاعی یزد

549) شروین عطایی  روانشناسی بالینی-رودهن

550) شروین عطایی   روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی ساوه

551) عاطفه دی ثنا   مشاوره- رودهن

552) مهسا الیاسی  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان- سراسری تبریز

553) مهسا الیاسی   روانشناسی بالینی-رودهن

554) مهدوی   روانشناسی بالینی-رودهن

555) نیلوفر حجاری زاده   مشاوره خانواده-رودهن

556) حدیثه باباخانلو    روانشناسی بالینی-رودهن

557) زهره نور ابادی   روانشناسی بالینی-رودهن

558) فرحناز موسی لاهرودی   روانشناسی بالینی-رودهن

559) افسانه جهانیان   مشاوره-رودهن

560) افشین اسماعیلی   روانشناسی بالینی-رودهن

561) پریسا الکامی   روانشناسی بالینی-رودهن

562) بهرام کریمی   روانشناسی بالینی – تنکابن

563) پریسا کیانی فر    روانشناسی بالینی-تنکابن

564) سمیه صاحبی    مشاوره- تنکابن

565) شهیره  میرمطلبی   روانشناسی بالینی-آشتیان

566) خانم یزدی   روانشناسی بالینی-آشتیان

567) رمضانی   روانشناسی بالینی-آشتیان

568) نازگل درویش   روانشناسی عمومی-ازاد بویین زهرا

569) حوریه ادیبیان    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

570) الهام محمدخانی    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

571) خانم افسری   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

572) نیلوفر لطفی    روانشناسی بالینی- ازاد کرج

573) آرزو  معصومیان  روانشناسی بالینی- ازاد کرج

574) اقای مهدوی   روانشناسی صنعتی سازمانی- ازاد کرج

575) راضیه جنتی   روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

576) الهه نظری زاده    روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

577) الهه نظری زاده    روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی قزوین

578) خانم خادمان   روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

579) زهرا دفاعی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

580) خانم ادب جو   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

581)  خانم خوش لهجه  روانشناسی بالینی-ازاد کرج

582) خانم رضوی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

583) مریم ثاربانی    روانشناسی بالینی-ازاد کرج

584) ثریا مقدمی   روانشناسی عمومی-ازاد کرج

585) ثریا مقدمی    روانشناسی عمومی- قزوین

586) سارا فتح ابادی پور   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

587) خانم عجبی    روانشناسی شخصیت-ازاد کرج

588) خانم لطفی   روانشناسی بالینی- ازاد کرج

589) خانم دورقی    مشاوره مدرسه-ازاد کرج

590) مارال مقصودی   روانشناسی بالینی-پیام نور کرج

591) خانم صحیح نسب  روانشناسی عمومی-پیام نور کرج

592) خانم صحیح نسب   روانشناسی بالینی-تهران جنوب

593) اکرم محمدی   روانشناسی عمومی-ازاد قم

594) پرستو اختیاری   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

595) اعظم رضوانی    روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

596) خانم بوادی   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

597) اعظم رضوانی    روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

598) شیلا قیصری    روانشناسی عمومی-ازاد ورامین

599) زهرا علی رحمی   روانشناسی تربیتی-پیام نور ورامین

600) خانم اقایان   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

601) خانم کرمی   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس 

602) خانم مختاری   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

603) غزال رضایی   روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

604) محمد بهاری  روانشناسی عمومی-ازاد شهرقدس

605) محمد بهاری  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی فریدون کنار

606) لیلا نورمحمدی   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

607) خانم نوروزی نیا   روانشناسی عمومی-ازاد ساوه

608) قاسمی زاده    روانشناسی تربیتی- ازاد ساوه

609) زهرا قنبری    روانشناسی تربیتی- ازاد ساوه

610) خانم عباسی    روانشناسی بالینی-ازادقزوین

611) رقیه رزمی    روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

612) مژگان واثیان    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

613) خانم معین   روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

614) فرشته سویزی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

615) خانم کمالو   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

616) اکرم صبری   روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

617) خانم جاهدی   روانشناسی بالینی-آزاد گرمسار

618) خانم پاشنا    روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

619) خانم کاظم نژاد  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

620) مریم امیرفریار  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

621) خانم پاشنا    روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی کاشان

622) فاطمه نظیفی    روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی کاشان

623) سکینه خانی    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

624) مینا حسنی    روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

625) خانم رضویان   روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

626) مینا حسنی    روانشناسی عمومی -پاکدشت

627) لیلا عزیزی    روانشناسی عمومی- گرمسار

628) هما مجتهدسلیمانی  مشاوره خانواده- ادیبان گرمسار

629) خداکرمی   مشاوره خانواده- ادیبان گرمسار

630) خانم فتحعلیان   روانشناسی تربیتی- ازاد گرمسار

631) خانم براتی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

632) الهه ناز پورمحمدتقی  روانشناسی عمومی-ازاد گرمسار

633) محسن یوسفی مجد  روانشناسی بالینی-ازاد گرمسار

634) زهرا لطیفی  روانشناسی عمومی- دانشگاه رفاه

635) شراره امیدی  مشاوره خانواده-ازاد ابهر

636) فریبا آهنگرانی  روانشناسی مثبت گرا -ازاد ابهر

637) مهدی صالحی   روانشناسی عمومی- ازاد ابهر

638) طیبه سرلک  روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

639) ناهید حبیب پور    روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

640) نوبخت   روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

641) نسرین میرزایی   مشاوره-ازاد فارس

642) رسولی    روانشناسی عمومی-ازادفسا

643) حمیده دمیرچلو   مشاوره خانواده- ازاد اراک

644) زینب تاجر زراعت  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

645) محدثه بوالحسنی  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

646) سپیده جعفریان   روانشناسی تربیتی-ازاد اراک

647) محبوبه حاج محمدحسن  روانشناسی تربیتی-ازاد اراک

648) منیژه گلچین   مشاوره خانواده- ازاد اراک

649) رویا صمدی   روانشناسی بالینی-ازاد اراک

650) مژده جویلی   روانشناسی عمومی-آزاد مازندران

651) مژده جویلی  روانشناسی عمومی-بندر گز

652) مریم طبسی   روانشناسی بالینی-ازاد چالوس

653) محبوبه احمدی  روانشناسی بالینی-ازاد املی

654) اقای حدادیان  روانشناسی بالینی-ازاد املی

655) ریحانه امینیان  روانشناسی بالینی-ازاد املی

656) محبوبه احمدی   روانشناسی بالینی- ازاد املی

657) خانم ثابت قدم    روانشناسی بالینی- ازاد املی

658) مطهره محمدیان   روانشناسی بالینی- ازاد املی

659) فاطمه حق پناه  روانشناسی عمومی-آزاد مازندران

660) ملیحه خانی    روانشناسی بالینی-ازاد تربت جام

661) مطهره محمدیان  روانشناسی عمومی-پیام نور امل

662)  نادری  روانشناسی عمومی-آزاد ملارد

663) میترا خاقانی  روانشناسی عمومی-آزاد ملارد

664) فاطمه سراج   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

665) ازاد   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

666) شکیبا ستوده  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

667) سارا غفاری   روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

668) مریم انصاری  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

669) آرزو علیخانی  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

670) آرزو علیخانی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی گلستان

671) حمیده بابایی   روانشناسی عمومی- ازاد سمنان

672) عباس نیک اندیش  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

673) لیلا بکاء  روانشناسی بالینی-ازاد سمنان

674) سمیه خزلی   روانشناسی بالینی-شبانه سمنان

675) فاطمه نجاریان   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی سمنان

676) معصومه صادق کاظمی   روانشناسی عمومی-غیر انتفاعی سمنان

677) فریبا اسماعیلی  روانشناسی عمومی-آزاد یزد

678) مریم اشرفی   روانسنجی- الکترونیک تهران

679) علیرضا نظری   روانشناسی مثبت گرا – الکترونیک تهران

680) کوثر ابراهیمی  روانشناسی مثبت گرا – الکترونیک تهران

681) اذر حسن مشاهی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

682) مریم مقدادی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

683) خانم اخوان  روانشناسی تربیتی-الکترونیک

684) خانم فاخر   روانشناسی تربیتی-الکترونیک

685) خانم مظفری   سنجش و اندازه گری-ازاد الکترونیک

686) خانم قدیمی  روانشناسی صنعتی سازمانی-ازاد الکترونیک  

687) خانم بزرگی  روانشناسی عمومی-الکترونیک

688) نظری    روانشناسی مثبت گرا-ازاد الکترونیک

689) خانم افتخاری  روانشناسی شخصیت- ازاد الکترونیک

690) حمیرا حسنی   روانشناسی بالینی-ازاد اندیمشک

691) زهرانافعی   روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی شیراز

692) زهرا نافعی   روانشناسی عمومی-ایت ا...املی

693) فرشته بیات   مشاوره خانواده-غیرانتفاعی سبزوار

694) زهرا رحیمی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور

695) زهرارحیمی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور 

696) افسانه ساجدی فر   روانشناسی عمومی-ازاد نیشابور

697) خانم فراهینی  روانشناسی بالینی-ازاد نیشابور

698) خانم فراهینی   روانشناسی بالینی-پردیس خودگردان تبریز

699) زیور قادری   روانشناسی عمومی –پیام نور تبریز

700) زیور قادری  روانشناسی بالینی-ازاد تبریز

701) فاطمه امیدی   روانشناسی اسلامی-ازاد ملایر

702) مهسا توکلی  روانشناسی بالینی-ازاد اهواز

703) مریم موسوی   روانشناسی بالینی-ازاد اهواز

704) پگاه امیری نسب   روانشناسی عمومی-ازاد اهواز

705) سیمین موسوی  روانشناسی عمومی-شبانه زاهدان

706) مژده موسوی  روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی اصفهان

707) مهرنوش خدادادی  روانشناسی بالینی-غیرانتفاعی اصفهان

708) مهسا جنوک  روانشناسی بالینی-روزانه اصفهان

709) مریم رستمی  مشاوره خانواده-ازاد اصفهان

710) علیرضا میرنامی  روانشناسی عمومی-ازاد بندر گز

711) معصومه همتی  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی فریدون کنار

712) معصومه همتی   روانشناسی عمومی-ازاد ورامین

713) حمیرا فتاحی  روانشناسی اسلامی- پیام نور بهشهر

714) مطهره محمدیان  روانشناسی عمومی پیام نور آمل

715) مطهره محمدیان   روانشناسی بالینی- آیت ا... آملی آمل

716) مصطفی مرادپور   روانشناسی بالینی- آیت ا... آملی آمل

717) نیلوفر حضوری  روانشناسی عمومی- آیت ا... آملی آمل

718) منیژه انتخابی  روانشناسی عمومی- آیت ا... آملی آمل

719) پروانه میرهاشمی   روانشناسی بالینی-ازادچالوس

720) زهرا سلیمانی  روانشناسی بالینی-آزاد ساری 

721) مریم تفکر   روانشناسی بالینی-آزاد ساری

722) محمدرضا فرد  روانشناسی شخصیت- آزاد ساری

723) غزاله رضایی صومعه  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

724) عاطفه قنبری نیکو  روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی ایوانکی

725) خانم علی تبار  روانشناسی عمومی-آزاد بندر گز

726) محمدرضا گلابگیرها   روانشناسی بالینی- آزاد زنجان

727) شبنم مظفری   روانشناسی شخصیت- آشتیان

728) شقایق فیروزی  روانشناسی بالینی-اشتیان

729) میترا قبادی  روانشناسی بالینی-اشتیان

730) آتنا عبدا...ی نژاد   روانشناسی عمومی- آزاد اردبیل

731) بهاره قاسمی  روانشناسی صنعتی سازمانی- آزاد ارسنجان

732) نرجس سید مومن   روانشناسی عمومی- دانشکده رفاه

733) هانیه نیک فرجاد  روانشناسی بالینی-ازاد همدان

734) فریبا خمری  روانشناسی بالینی-ازاد زاهدان

735) فریبا سلماسی   روانشناسی بالینی-ازاد خلخال

736) پرستو بهرامی گشوری   روانشناسی بالینی-ازاد خلخال

737) خانم احساسی   روانشناسی عمومی-ازاد تبریز

738) عبدالواحد صاب   روانشناسی تربیتی-پیام نور یاسوج

739) جواد صدیقی  روانشناسی تربیتی – سراسری ارومیه

740) جواد صدیقی   روانشناسی بالینی-ازاد اسلامشهر

741) خانم اسماعیلی   روانشناسی تربیتی –ساری و روانشناسی مثبت گرا الکترونیک

742) دنیا عباسی   روانشناسی تربیتی-سراسری خلیج فارس

743) اسماعیل اسماعیلی شریف  روانشناسی بالینی- ناصرخسرو ساوه

744) سیده زهرا غزیزی کانی  مشاوره خانواده – غیر انتفاعی لامه گرگان

745) سیده زهرا غزیزی کانی  مشاوره خانواده-ازاد بندر گز

746) صدف علی تبار  روانشناسی عمومی-ازاد بندر گز  

747) ظهیر لطفی   روانشناسی بالینی-ازاد کرمانشاه

748) علی اصغر شاه رضایی  روانشناسی عمومی-ازاد محلات

749) خانم ذوالفقاری  روانشناسی عمومی-ازاد محلات

750) محبوبه حاج محمدحسینی  روانشناسی بالینی-ازاد اراک

751) فاطمه لطفی  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

752)  پریسا آقابابایی  روانشناسی عمومی-ازاد تفرش

753) زهرا کریمی   روانشناسی عمومی-پردیس کیش

754) فاطمه مقبلی   روانشناسی بالینی- آزاد اهواز

755) فاطمه مقبلی   روانشناسی عمومی- غیرانتفاعی شیراز

756) مریم ایجادی   روانشناسی عمومی-ازاد رفسنجان

757) مژگان ولی جانی  مشاوره- آزاد خمین

758) خانم اکبری   روانشناسی عمومی-بادرود

759) خانم بیرانوند  روانشناسی تربیتی-غیرانتفاعی ایلام 

760) آقای خدادادی  روانشناسی بالینی-روزانه کردستان

761) خانم ابلطحی  روانشناسی عمومی- روزانه امام خمینی

762) خانم حجازی  روانشناسی عمومی-ازاد بندر عباس

763) آرزو رحمانی   روانشناسی بالینی- ازاد بندر عباس0

764) مریم حدادی  روانشناسی عمومی-ازاد سراب

765) این لیست در حال به روز رسانی میباشد...

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد