۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

بودجه بندی آزمون آزمایشی مجموعه مشاوره

دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

(گروه آموزشی دکتر سورانی)

دفترچه بودجه بندی آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد

 

 

رشته مشاوره

زبان تخصصی و عمومی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی

2

8/10/96

جامع

 

3

22/10/96

جامع

4

6/11/96

جامع

5

20/11/96

جامع

6

 

27/11/96

جامع

7

18/12/96

جامع

8

17/1/97

جامع

9

31/1/97

جامع

 

آماروروش تحقیق

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

آمار :كليات آمار توصيفي (مفاهيم اساسي آمار انواع آن و مقياسهاي اندازه گيري،...)

 توزيع فراواني و نمودارها : طبقاتی و غیر طبقاتی---کمی و کیفی /  اندازه هاي گرايش مركزي : نما، میانه ، میانگین

شاخصهاي پراكندگی:دامنه تغییرات،انحراف چارکی،انحراف متوسط؛انحراف معیار،انحراف واریانس،ضراب تغییرات و پراکندگی

روش تحقيق:                                        

علم و روشهاي علمي، تحقيق و مفاهيم اساسي آن  انتخاب موضوع تحقیق و ویژگی ها آن ، متغیر و انواع آن تعریف مفهومي وعملياتي متغيرها ، سوالات اهداف ، فرضیات  ، نظریه و مفروضات زیر بنایی آن

 

3

22/10/96

آمار :

نمرات استاندارد، منحني طبيعي و ويژگي هاي آن( منحنی نا متقارن ، کجی ، کشیدگی ) ، همبستگي و انواع ضرايب همبستگي ، رگرسيون  و پيش بيني

روش تحقيق:

 ادبیات و پیشینه تحقیق ، جامعه ونمونه آماري و روش هاي نمونه برداري و حجم نمونه و مفاهیم مرتبط با آن ، انواع روش هاي تحقیق ( بنیادی ، کاربردی ، میدانی ، آزمایشگاهی ، پیمایشی و ... )

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

آمار :

آمار استنباطی ، روش های نمونه گیری ، خطای نمونه گیری ، خطاي استاندارد ، میانگین و میانه

برآورد : فاصله اطمينان جامعه، ويژگي هاي برآورد

آزمون فرضيه: فرضيه آماري  آزمون آن، انواع خطا در استنباط آماري، تشخيص معناداري، آزمو نهاي یک دامنه

روش تحقيق:

تحقيق كيفي و كيفي : مكاتب زيرساخت، اهداف، ويژگيها

تحقيقات آميخته ، روش اقدام پژوهي ، روش قوم نگاري، روش تاريخي ، تحليل محتوا

روش فراتحليلي ، روش های موردی

6

 

27/11/96

آمار:

آزمون هاي ناپارامتريك ، آزمون مجذور خي، ويلكاكسون، U من ويتني، فريدمن، كراسكال واليس ( ، آزمون هاي پارامتريك ، آزمون هاي تك گروهه، دو گروهه و چند گروهه

آزمون تحليل واريانس و انواع آن -  آزمون Z، آزمون T

آزمون تجزیه و تحليل كواريانس : طرح عاملی  و طرح های بلوکی و آزمون خی دو   

روش تحقيق:

روش پيمايشي: اهداف، ويژگي ها و انواع آن

روش پس رويدادي : اهداف، ويژگي ها و روش آزمايشي: اهداف، ويژگي ها

طرح هاي آزمايشي : ويژگي ها و انواع آن و روايي دروني و بيروني و عوامل تهديدكننده اعتبار آزمايش

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع اول

9

31/1/97

جامع دوم

 

فنون مشاوره

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :لزوم مشاوره - تعاريف مشاوره - تفاوتهاي بين مشاوره و روان درمانگري - تفاوت هاي مشاوره و روان شناسي باليني - تفاوتهاي مشاوره و راهنمايي - ويژگي هاي يك مشاور خوب ارزش هاي مشاوران - فضا و مكان مشاوره و روان درماني -اهداف مشاوره - رابطه ياورانه (رابطه حسنه) -فنون مشاوره كه شامل: توجه به مراجع و استفاده از پاسخهاي كوتاه - انعكاس محتوا - انعكاس احساس

 

3

22/10/96

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :انعكاس معنا )احساس و محتوا( -  شيوههاي ديداري، شنيداري و احساس- طرح سوالات- خلاصه كردن- قاب گيري يا شكل دهي مجدد- مواجهه- مبارزه با عقايد خود - تخريب - بررسي راه حلها- اقدام تسهيلي- پايان دادن به جلسه مشاوره -عوامل مرتبط با پايان موفق و ناموفق

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

سازمان دادن- رهبري جلسه مشاوره -تشويق - سكوت- مقاومت- همدلي- قصد متناقض- گوش دادن فعال - فرايند يك جلسه مشاوره - تدارك- مقدمه - شروع كار- گوش دادن فعال،روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :تشخيص و توضيح مشكل - تسهيل تغيير در نگرش- ختم جلسه - مشاوره با جمعيت هاي ويژه- افراد داراي فرهنگهاي متفاوت- زنان

6

 

27/11/96

مشاوره با افراد معلول يا ناتوان- بزرگسالان مسن- مشاوره با مراجع عصباني- مشاوره فقدان و سوگ - مشاوره با مراجع خودكشي گرا- موضوعات عملي در مشاوره- آرايش اتاق مشاوره -نگهداري سوابق جلسات مشاوره رازداري و اصول اخلاقي حرفه مشاوره- قرارداد درماني- بازي درماني- كاربرد آزمون در مشاوره،مشاوره جنسي

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع اول

9

31/1/97

جامع دوم

 

 

كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره

مفاهيم كلي ،تاريخچه، ويژگيها و كاربرد آزمونهاي رواني ، طبقه بندی آزموها

ماهیت و نظریه های هوش

آزمونهای هوش

 

3

22/10/96

سنجش شخصیت

آزمونهای فرافکن شخصیت و انواع آزمونهای آن

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

سنجش رغبت ها ، نگرش ها و ارزش ها

انواع پرسشهای رغبت سنجش

مقیاس نگرش سنجش

6

 

27/11/96

سنجش ارزشها

ویژگی های روان سنجی آزمونهای روانی

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع

9

31/1/97

جامع

 

 

مباني مشاوره و راهنمايي

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

مباني مشاوره و راهنمايي :تاريخچه راهنمايي و مشاوره - تعاريف و ضرورت راهنمايي و مشاوره، اصول راهنمايي -تفاوتهاي مشاوره با راهنمايي و روان درماني، فعاليتهاي مشاور، ارزيابي فردي، مشاوره فردي، مشاوره و راهنمايي گروهي، راهنمايي گروهي، مشاوره گروهي، كمك رساني شغلي، جايگزيني و پيگيري، ارجاع، مشورترگري، تحقيق، وظايف راهنمايي: 1 - وظايف سازشي 2 - وظايف تطبيقي 3 - وظايف توزيعي - نقش و عمل مشاور در محيطهاي آموزشي - نقش و عمل مشاور در مقطع ابتدايي - نقش و عمل مشاور در مقطع راهنمايي - نقش و عمل مشاور در مقطع دبيرستان - نقش و عمل مشاور در مقطع پيش دانشگاهي - نقش و عمل مشاور در دانشگاه

 

3

22/10/96

مباني مشاوره و راهنمايي :انواع مشاوره: 1 - مشاوره فردي - نظريه هاي مشاوره - نظريه روان كاوي - نظريه روان شناسي فردي - نظريه مراجع  محوري - نظريه رفتاري - نظريه رفتار درماني منطقي - عاطفي - نظريه واقعيت درماني - نظريه تحليل ارتباط متقابل - نظريه گشتالت - فرآيند مشاوره 2 - مشاوره گروهي: 1 - مرحله آشنايي (مكاشفه 2 - مرحله انتقال 3 - عمل 4 - مرحله پايان دهي - تعاريف - استانداردهاي حرفهاي براي تربيت رهبر گروه - رهبري گروه -انواع گروهها - ويژگي هاي گروهها - تشكيل مشاوره گروهي - انتخاب اعضاء - اندازه گروه - طول جلسات - نقشهاي اعضا در مشاوره گروهي - مبتكر - بررسي كننده - هماهنگ كننده - ارزياب - پيرو - مهاجم - مانع پيشرفت - توجه طلب - مسلط -متظاهر - روشهاي مشاوره گروهي مباني مشاوره و راهنمايي :روش مراجع - محوري - روش رفتار درماني - روش تحليل ارتباط محاورهاي - روش اسلاوسون- روش ماراتن- روش نمايش رواني- روش آموزش حساسيت- مشاوره گروهي با كودكان، نوجوانان، جوانان

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

راهنمايي و مشاوره شغلي: تعاريف راهنمايي شغلي - كاربرد اطلاعات شغلي و حرفهاي - هد فهاي ارائه اطلاعات شغلي و حرفه اي - روش هاي ارائه اطلاعات شغلي و حرف هاي - كار كردن و علل آن. راهنمايي شغلي در مقاطع: 1 - ابتدايي 2 - راهنمايي 3 - دبيرستان. روش هاي گروهي راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفهاي در مدارس: 1 - ارائه واحد شناسايي مشاغل 2- بازديد از موسسات 3 - برنامه معرفي مشاغل. روش هاي انفرادي- راهنمايي شغلي در مدارس - مطالب خواندني - نوشتن مقاله - اشتغال در ايام فراغت. طرح ريزي حرفه اي: 1 توانايي ذهني 2 - استعداد 3 - رغبت 4 - شخصيت 5 - توجه به واقعيت 6 -عوامل محيطي. انتخاب شغل و مشكلات آن - انواع تقسيم بندي هاي مشكلات انتخاب شغل - اشتغال موفقيت آميز به كار: 1 - سازش شغلي2- انگيزش شغلي 3 - موفقيت شغلي 4 - رضايت شغلي - نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه: 1 - مفاهيم بنيادي نظريه گينزبرگ 2 - مفاهيم بنيادي نظريه سوپر 3 - مفاهيم بنيادي نظريه آنار 4 - نظريه هالند و مفاهيم بنيادي آن 5 - نظريه روش عوامل اجتماعي 6 - نظريه هاي تصميم گيري: 1 - نظريه جلات 2 - نظريه تيومن و اوهارا 7 - نظريه روان كاوي 8 -نظريه روان شناسي فردي 9 -گاتفردسون 10 -نظريه هاي مطرح شده در كتاب راهنمايي شغلي شفيع آبادي 4 - راهنمايي تحصيلي: تعاريف راهنمايي و مشاوره تحصيلي - اهداف راهنمايي تحصيلي - فعاليت هاي مشاور مدرسه - آموزش مهارتهاي تحصيلي - روشهاي مطالعه

6

 

27/11/96

مباني مشاوره و راهنمايي :مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمايي و مشاوره در مدرسه - مسئوليت معلم - مسئوليت مدير - مسئوليت روان شناس مدرسه - مسئوليت مددكار اجتماعي - مسئوليت روان سنج. فنون راهنمايي روش شناخت: عيني: آزمونها و انواع آن - ذهني: 1 -مشاهده 2 - مصاحبه 3 - پرسشنامه 4 - مقياس

درجه بندي 5 - شرح حال نويسي 6 - گروه سنجي 7 - پرونده راهنمايي. فنون مشاوره: فنون مشاورهاي كه در  درس فنون مشاوره مطرح مي باشند در اين درس نيز لازم است مورد مطالعه قرار گيرند .نظريه هاي مشاوره: 1 نظريه مراجع - محوري، مفاهيم بنيادي 2 - نظريه عقلاني -عاطفي 3 - نظريه واقعيت درماني 4 - نظريه رفتار درمانيالگوهاي راهنمايي: 1 - الگوي پارسوني 2 - الگوي راهنمايي مشابه آموزش و پرورش 3 - الگوي راهنمايي به عنوان توزيع و سازگاري 4 - الگوي راهنمايي به عنوان جريان باليني 5 - الگوي راهنمايي به عنوان تصميم گيري 6 - الگوي راهنمايي به عنوان يك نظام تصميم گيري 7 - الگوي مجموعه خدمات 8 الگوي مبتني بر رشد 9 - الگوي راهنمايي دانش عمل هدفدار 10 - الگوي راهنمايي به عنوان بازسازي اجتماعي 11 - الگوي راهنمايي به عنوان رشد شخصي

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع

9

31/1/97

جامع

 

 

 

نظريه هاي مشاوره و روان درماني

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

نظريه هاي مشاوره و روان درماني :مفاهيم كلي نظريه ها، روانكاوي فرويد و نو روانكاوي روانشناسي

 فردي آدلر

 

3

22/10/96

نظريه هاي مشاوره و روان درماني :، عقلاني - عاطفي- رفتاري اليس، مراجع محوري راجرز

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

نظريه هاي مشاوره و روان درماني: گشتالت درماني پرز، تحليل ارتباط محاور هاي برن، واقعيت درماني گلاسر

6

 

27/11/96

نظريه هاي مشاوره و روان درماني: وجود گرايي، درمانهاي سيستمي و استنبا ط گرا، شناختی درماني ، رفتار درماني

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع

9

31/1/97

جامع

 

 

روان شناسي شخصيت

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

24/9/96

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

8/10/96

درآمدي بر نظريه شخصيت، مطالعه شخصيت، نظريه شخصيت، مطالعه علمي انسان

 نظريه هاي: روان تحليلي فرويد، نظريه هاي روابط شي (هارتمن، كلاين، ماهلر، كاهوت، كرنبرگ، بالبي)

 روان شناسي تحليلي يونگ، رواني  اجتماعي آلفرد آدلر

 

3

22/10/96

نظريه هاي روان كاوي انسان گراي فروم

روان كاوي اجتماعي هورناي

شخص شناسي موري

4

6/11/96

مباحث آزمون دوم و سوم

5

20/11/96

نظریه  رواني  اجتماعي اريكسون

رويكردهاي صفات (آلپورت، كتل، آيزنك و مك كري  كاستا و نظريه هاي زيستي شخصيت رويكرد هاي انسان گرايي)

 نظریه مزلو، نظریه  راجرز

6

 

27/11/96

نظریه جرج کلی

نظریه آلبرت بندورا

نظریه اسکینر

نظریه های کوچک راتر- زاکرمن-سلیگمن

بين فردي ساليوان، ارگانيسمي گلدشتاين، سرشتي شلدن و كرچمر ،رويكرد اصالت وجودي (رولومي)

7

18/12/96

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

17/1/97

جامع

9

31/1/97

جامع

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد