۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

بودجه بندی آزمونهای آزمایشی دکتری مجموعه مشاوره

 

رشته مشاورهزبان عمومی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

جامع اول

3

96/11/6

جامع دوم

4

96/11/20

 جامع سوم

5

96/11/27

 جامع چهارم

 

 

استعداد تحصیلی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

                                                                جامع اول

3

96/11/6

                                                               جامع دوم

4

96/11/20

       جامع سوم

5

96/11/27

                                                              جامع چهارم

آمار و روش تحقیق

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

آمار:

آمار و انواع آن، اهداف آمار، مقیاس اندازه گیری، شاخص های مرکزی، شاخص پراکندگی، شاخص های همبستگی، نمرات استاندارد و انواع آن، منحنی نرمال و غیر نرمال، انواع خطا های آماری (نوع اول- دوم و خطای استاندارد میانگین و ...)ویژگی های براورد آزمون فرضیه، فاصله اطمینان، تشخیص معناداری

روش تحقیق:

مفاهیم علم، راه های شناخت روش علمی، متغیرهای تحقیق و انواع آن، تعاریف عملیاتی، نظریه، سوال، فرضیه (جهت دار- بدون جهت)، اهداف تحقیق، پیشینه و ادبیات تحقیق، جامعه، نمونه، عوامل موثر بر انتخاب حجم نمونه، روشهای نمونه گیری و انواع آن

3

96/11/6

آمار:

آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک (آزمون T استودنت، Z استاندارد)، تحلیل واریانس و انواع آن، تحلیل کوواریانس، طرح های بلوکی، همبستگی ورگرسیون و انواع آن، آزمون خی دو، یومان ویتنی و ...، درجات آزادی

روش تحقیق:

انواع روش تحقیق (توصیفی، زمینه یابی، همبستگی، علی مقایسه ای، تحلیل محتوا، فرا تحلیل، اقدام پژوهشی، تحلیل کیفی و کمی و آمیخته، آزمایشی)،

طرح های تحقیق ( آزمایشی، شبه آزمایشی، پیش آزمایشی)، روایی و اعتبار و انواع آن، روش های جمع آوری، داده ها، نظریه داده بنیاد، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر

4

96/11/20

جامع

5

96/11/27

جامع

 

روش ها و فنون مشاوره

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :لزوم مشاوره - تعاريف مشاوره - تفاوتهاي بين مشاوره و روان درمانگري - تفاوت هاي مشاوره و روان شناسي باليني - تفاوتهاي مشاوره و راهنمايي - ويژگي هاي يك مشاور خوب ارزش هاي مشاوران - فضا و مكان مشاوره و روان درماني -اهداف مشاوره - رابطه ياورانه (رابطه حسنه) -فنون مشاوره كه شامل: توجه به مراجع و استفاده از پاسخهاي كوتاه - انعكاس محتوا - انعكاس احساس

روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :انعكاس معنا )احساس و محتوا(  شيوههاي ديداري، شنيداري و احساس- طرح سوالات- خلاصه كردن- قاب گيري يا شكل دهي مجدد- مواجهه- مبارزه با عقايد خود - تخريب - بررسي راه حلها- اقدام تسهيلي- پايان دادن به جلسه مشاوره -عوامل مرتبط با پايان موفق و ناموفق

3

96/11/6

سازمان دادن- رهبري جلسه مشاوره -تشويق - سكوت- مقاومت- همدلي- قصد متناقض- گوش دادن فعال - فرايند يك جلسه مشاوره - تدارك- مقدمه - شروع كار- گوش دادن فعال،روشها و فنون مشاوره و راهنمايي :تشخيص و توضيح مشكل - تسهيل تغيير در نگرش- ختم جلسه - مشاوره با جمعيت هاي ويژه- افراد داراي فرهنگهاي متفاوت- زنان

مشاوره با افراد معلول يا ناتوان- بزرگسالان مسن- مشاوره با مراجع عصباني- مشاوره فقدان و سوگ - مشاوره با مراجع خودكشي گرا- موضوعات عملي در مشاوره- آرايش اتاق مشاوره

نگهداري سوابق جلسات مشاوره رازداري و اصول اخلاقي حرفه مشاوره- قرارداد درماني- بازي درماني- كاربرد آزمون در مشاوره،مشاوره جنسي

4

96/11/20

جامع

5

96/11/27

جامع

 

مباني مشاوره

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

مباني مشاوره و راهنمايي :تاريخچه راهنمايي و مشاوره - تعاريف و ضرورت راهنمايي و مشاوره، اصول راهنمايي -تفاوتهاي مشاوره با راهنمايي و روان درماني، فعاليتهاي مشاور، ارزيابي فردي، مشاوره فردي، مشاوره و راهنمايي گروهي، راهنمايي گروهي، مشاوره گروهي، كمك رساني شغلي، جايگزيني و پيگيري، ارجاع، مشورترگري، تحقيق، وظايف راهنمايي: 1 - وظايف سازشي 2 - وظايف تطبيقي 3 - وظايف توزيعي - نقش و عمل مشاور در محيطهاي آموزشي - نقش و عمل مشاور در مقطع ابتدايي - نقش و عمل مشاور در مقطع راهنمايي - نقش و عمل مشاور در مقطع دبيرستان - نقش و عمل مشاور در مقطع پيش دانشگاهي - نقش و عمل مشاور در دانشگاه

مباني مشاوره و راهنمايي :انواع مشاوره: 1 - مشاوره فردي - نظريه هاي مشاوره - نظريه روان كاوي - نظريه روان شناسي فردي - نظريه مراجع  محوري - نظريه رفتاري - نظريه رفتار درماني منطقي - عاطفي - نظريه واقعيت درماني - نظريه تحليل ارتباط متقابل - نظريه گشتالت - فرآيند مشاوره 2 - مشاوره گروهي: 1 - مرحله آشنايي (مكاشفه 2 - مرحله انتقال 3 - عمل 4 - مرحله پايان دهي - تعاريف - استانداردهاي حرفهاي براي تربيت رهبر گروه - رهبري گروه -انواع گروهها - ويژگي هاي گروهها - تشكيل مشاوره گروهي - انتخاب اعضاء - اندازه گروه - طول جلسات - نقشهاي اعضا در مشاوره گروهي - مبتكر - بررسي كننده - هماهنگ كننده - ارزياب - پيرو - مهاجم - مانع پيشرفت - توجه طلب - مسلط -متظاهر - روشهاي مشاوره گروهي مباني مشاوره و راهنمايي :روش مراجع - محوري - روش رفتار درماني - روش تحليل ارتباط محاورهاي - روش اسلاوسون- روش ماراتن- روش نمايش رواني- روش آموزش حساسيت- مشاوره گروهي با كودكان، نوجوانان، جوانان

3

96/11/6

راهنمايي و مشاوره شغلي: تعاريف راهنمايي شغلي - كاربرد اطلاعات شغلي و حرفهاي - هد فهاي ارائه اطلاعات شغلي و حرفه اي - روش هاي ارائه اطلاعات شغلي و حرف هاي - كار كردن و علل آن. راهنمايي شغلي در مقاطع: 1 - ابتدايي 2 - راهنمايي 3 -دبيرستان. روش هاي گروهي راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفهاي در مدارس: 1 - ارائه واحد شناسايي مشاغل 2- بازديد از موسسات 3 - برنامه معرفي مشاغل. روش هاي انفرادي- راهنمايي شغلي در مدارس - مطالب خواندني - نوشتن مقاله - اشتغال در ايام فراغت. طرح ريزي حرفه اي: 1 توانايي ذهني 2 - استعداد 3 - رغبت 4 - شخصيت 5 - توجه به واقعيت 6 -عوامل محيطي. انتخاب شغل و مشكلات آن - انواع تقسيم بندي هاي مشكلات انتخاب شغل - اشتغال موفقيت آميز به كار: 1 - سازش شغلي2- انگيزش شغلي 3 - موفقيت شغلي 4 - رضايت شغلي - نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه: 1 - مفاهيم بنيادي نظريه گينزبرگ 2 - مفاهيم بنيادي نظريه سوپر 3 - مفاهيم بنيادي نظريه آنار 4 - نظريه هالند و مفاهيم بنيادي آن 5 - نظريه روش عوامل اجتماعي 6 - نظريه هاي تصميم گيري: 1 - نظريه جلات 2 - نظريه تيومن و اوهارا 7 - نظريه روان كاوي 8 -نظريه روان شناسي فردي 9 -گاتفردسون 10 -نظريه هاي مطرح شده در كتاب راهنمايي شغلي شفيع آبادي 4 - راهنمايي تحصيلي: تعاريف راهنمايي و مشاوره تحصيلي - اهداف راهنمايي تحصيلي - فعاليت هاي مشاور مدرسه - آموزش مهارتهاي تحصيلي - روشهاي مطالعه

مباني مشاوره و راهنمايي :مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمايي و مشاوره در مدرسه - مسئوليت معلم - مسئوليت مدير - مسئوليت روان شناس مدرسه - مسئوليت مددكار اجتماعي - مسئوليت روان سنج. فنون راهنمايي روش شناخت: عيني: آزمونها و انواع آن - ذهني: 1 -مشاهده 2 - مصاحبه 3 - پرسشنامه 4 - مقياس

درجه بندي 5 - شرح حال نويسي 6 - گروه سنجي 7 - پرونده راهنمايي. فنون مشاوره: فنون مشاورهاي كه در  درس فنون مشاوره مطرح مي باشند در اين درس نيز لازم است مورد مطالعه قرار گيرند .نظريه هاي مشاوره: 1 نظريه مراجع - محوري، مفاهيم بنيادي 2 - نظريه عقلاني -عاطفي 3 - نظريه واقعيت درماني 4 - نظريه رفتار درماني الگوهاي راهنمايي: 1 - الگوي پارسوني 2 - الگوي راهنمايي مشابه آموزش و پرورش 3 - الگوي راهنمايي به عنوان توزيع و سازگاري 4 - الگوي راهنمايي به عنوان جريان باليني 5 - الگوي راهنمايي به عنوان تصميم گيري 6 - الگوي راهنمايي به عنوان يك نظام تصميم گيري 7 - الگوي مجموعه خدمات 8 الگوي مبتني بر رشد 9 - الگوي راهنمايي دانش عمل هدفدار 10 - الگوي راهنمايي به عنوان بازسازي اجتماعي 11 - الگوي راهنمايي به عنوان رشد شخصي

4

96/11/20

جامع

5

96/11/27

جامع

 

 

نظريه هاي مشاوره و روان درماني

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

نظریه روان تحلیل گر فروید، نظریه روانشناسی فردی آدلر،

نظریه عقلانی عاطفی آلبرت الیس، نظریه شناخت درمانی بک،

نظریه مراجع محور یا فرد محور راجرز

3

96/11/6

نظریه گشتالت درمانی پرز، تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن، واقعیت درمانی گلاسر، رفتار درمانی (رفتار گرایی)، روان شناسی تحلیلی یونگ

4

96/11/20

جامع

5

96/11/27

جامع

روان شناسي شخصيت

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/10/8

آنلاین جامع خودسنجی

2

96/10/22

نظریه های روان تحلیل گری، نظریه کارن هورنای، نظریه روانشناسی فردی آدلر، نظریه اریک فروم، نظریه روان پزشکی بین فردی سالیوان، نظریه مراحل روانی - اجتماعی اریکسون، نظریه شخصیت شناسی مورای، نظریه روانشناسی فردی آلپورت

3

96/11/6

نظریه ریموند کتل، نظریه روان شناسی انسان گرا، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه آیزنک، نظریه سازه های شخصی جرج کلی، نظریه زمینه محدود، نظریه نیاز به پیشرفت دیوید مک کللند، نظریه هیجان خواهی زاکرمن، نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن، نظریه الگو انتساب، رفتار درمانی (رفتار گرایی)

4

96/11/20

جامع

5

96/11/27

جامع

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد